הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון – שלט דיגיטלי)

28.06.06 קטגוריית: ירוק

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון – שלט דיגיטלי), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 1

1. בחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-19661 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

  1. בהגדרת "שלט", בסופה יבוא "ולמעט שלט דיגיטלי".
  2. אחרי ההגדרה "שלט" יבוא:
    ""שלט דיגיטלי" – מתקן הכולל מסך אלקטרוני, או כל כלי אחר להצגה ויזואלית של מידע תוך שימוש בכלים אלקטרונים;".

הוספת סעיף 2ב

2.בחוק העיקרי, אחרי סעיף 2א יבוא:

"איסור התקנת שלט אלקטרוני

2ב. לא יתקין אדם שלט דיגיטלי במרחק של פחות מ- 250 מטר מדרך עירונית או בין-עירונית."

דברי – הסבר

לאחרונה הוצבו שלטים אלקטרוניים (מסכי טלביזיה ענקיים) בכבישים עירוניים ובין-עירוניים. שלטים אלו משדרים פרסומות, וחדשות בדומה למסך טלביזיה רגיל. שלטים אלו מהווים מפגע בטיחותי תחבורתי, שכן הם מסיטים את תשומת ליבו של הנהג מן הנהיגה, וקיים חשש כי תתרחש תאונה דרכים קטלנית בגלל מסך כזה. הסטת תשומת לב של נהג על ידי שלט אלקטרוני גדולה בהרבה אף משלט מכאני מתחלף ולכן שלט כזה מסוכן בהרבה.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 2496