הצעת חוק-יסוד: השוויון

27.06.06 קטגוריית: כללי

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק-יסוד: השוויון

עקרונות יסוד

1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל.

מטרה

2. מטרת חוק-יסוד זה לעגן את עקרון השוויון בין בני אדם ואת מחויבותה של החברה בישראל לעקרון השוויון והכרתה בערך האדם.

הזכות לשוויון

3. כל אזרח או תושב של המדינה זכאי לשוויון בפני החוק ללא אפליה בשל גזע, לאום, צבע, דת, מין, נטייה מינית, גיל, ליקוי שכלי ומוגבלות פיסית.

הזכות ליהנות מההטבות שמעניק החוק

4. כל אזרח או תושב של המדינה זכאי ליהנות באופן שוויוני מההטבות שמעניק החוק, ללא אפליה בשל גזע, לאום, צבע, דת, מין, נטייה מינית, גיל, ליקוי ומוגבלות פיסית.

העדפה מתקנת

5. אין בהוראות חוק-יסוד זה כדי לפגוע בכל חוק אשר מטרתו לתקן אפליה קיימת של קבוצות מקופחות על רקע גזע, לאום, צבע, דת, מין, נטייה מינית, גיל, ליקוי שכלי ומוגבלות פיסית.

תחולה

6. כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק-יסוד זה.

יציבות

7. אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים.

נוקשות

8. אין לשנות חוק-יסוד זה אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי כנסת.

פגיעה בשוויון

9. אין פוגעים בשוויון אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק כאמור מכוח הסמכה מפורשת בו.

דברי – הסבר

מדינת ישראל היא אחת המדינות הדמוקרטיות הבודדות שעדיין לא עיגנו בחוק את עיקרון השוויון. חוק יסוד זה מטרתו להשלים את מלאכת חקיקת מגילת זכויות האדם שהתחילה בחקיקת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק. חוק זה מאמץ את עקרון ההעדפה המתקנת שמטרתו לרפא מצב של אפליה גנרית של קבוצות חלשות בחברה. עקרון זה כבר אומץ על-ידי בית המשפט העליון בנוגע לאפליה על רקע מין, וגם אומץ בחקיקה זרה כמו הצ'רטר הקנדי.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על ידי חבר הכנסת עסאם מח'ול וקבוצת חברי הכנסת על שולחן הכנסת החמש-עשרה (פ/754) ועל שולחן הכנסת השש-עשרה (פ/360).