הצעת חוק-יסוד: תיקון – סייגים לחופש העיסוק

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק-יסוד: חופש העיסוק (תיקון – סייגים לחופש העיסוק)
התשס"ו-2006

הוספת סעיף 4

(א)1. בחוק-יסוד: חופש העיסוק1, אחרי סעיף 4, יבוא:
"סייגים לחופש עיסוק 4א. על אף האמור בסעיף (4), לא תשמר זכות יסוד על פי חוק זה למונופול או לקרטל אם המונופול או הקרטל יפלו צרכן או קבוצת צרכנים בשל השתייכותם הלאומית, הדתית, המיקום הגיאוגרפי, או מטיעונים ביטחוניים, ואם לא, יינתן השירות בזמן  סביר."

דברי – הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לכך שמונופול, לדוגמה בזק או קרטל, הנמנעים מלתת שירות לקבוצת אוכלוסייה, האוכלוסייה הערבית, בטענות שונות ומשונות.

במצב החוקי הקיים לא ניתן לפגוע בחופש העיסוק של מונופול או קרטל כנ"ל.

הצעת החוק המוצעת באה כדי לתקן מצב זה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עיסאם מחול ומספרה פ/2527.