הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות

27.06.06 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חבר הכנסת:

  • דב חנין

הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודיה), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 12

1. בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-19711, אחרי סעיף 12(ב) יבוא:

"12(ג) לא יורשע אדם על סמך הודייה שנתקבלה לפי סעיף זה אלא אם כן יש בחומר הראיות ראייה ממקור עצמאי, שהיא ראייה בדרגת סיוע."

דברי – הסבר

החשש הנובע מהרשעת חפים מפשע על סמך הודאת שווא הינו חמור לא רק לאור העוול שנעשה לאותם חפים מפשע אלא גם טומן בחובו נזק לחברה כולה בעצם הזיכוי העקיף של האשמים האמיתיים. במערכת משפטית שבה ניתן להרשיע על סמך הודאה בלבד קיים חשש שעיקר הדגש יופנה אל גביית ההודאה במקום אל איסוף הראיות.

בהצעת החוק מוצע לדרוש בנוסף לדרישת קבילות ההודייה גם ראיה חיצונית שאיננה מעוגנת אך ורק בתוכנה של ההודאה אלא מחוץ לדברי המערער בהודאתו, זאת בכדי להרשיע אדם על סמך הודאתו.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: פ/1780