הצעת חוק משק החשמל

27.06.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק משק החשמל (תיקון – ועדה מיוחדת), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 17

בחוק משק החשמל, התשנ"ו-19961, בסעיף 17 –

(ד1)

  1. מוקמת ברשות ועדה מיוחדת, שמטרתה לפטור או להקל בפירעון חובות שנוצרו מצריכת חשמל של צרכנים, שעקב מצבם הכלכלי לא עמדו בתשלומים;
  2. הוועדה תורכב מנציג השר, שישמש יושב ראש הוועדה, ויכהנו בה גם נציג משרד הרווחה, שימנה שר הרווחה, ונציג ארגון צרכנים שימנה השר;
  3. בעל רישיון ספק שירות חיוני לא ינקוט צעדים לגביית חובות, ובכלל זה הפסקת אספקת חשמל, נגד צרכן שהגיש בקשה לוועדה כל עוד בקשתו נידונה בוועדה;
  4. השר יקבע הוראות בדבר חובת ספק שירות חיוני להודיע לצרכנים על זכותם לפנות לוועדה המיוחדת, וכן בדבר דרכי הפנייה לוועדה המיוחדת ודרכי פעולתה.

דברי – הסבר

נוכח מצבם הקשה של מגזרים חלשים בחברה ובפרט של מובטלים, משפחות חד-הוריות, גמלאים וכדומה, באה הצעת החוק במטרה ליצור מנגנון לטיפול בהקלות כפירעון ובגבייה של חובות בגין צריכת חשמל. חברת החשמל הנה חברה ממשלתית ואיננה יכולה לנהוג כמו כל חברה מסחרית ולהפסיק את אספקת החשמל מבלי להתחשב בנסיבות הסוציאליות של משפחות קשות יום.

הקמת ועדה מיוחדת שמטרתה לפטור או להקל בפירעון חובות הצרכנים, תאפשר טיפול בפניות של צרכנים הנתונים במצוקה כלכלית קשה ותפחית את העוול הנגרם להם. על פי הצעת החוק, שר התשתיות הלאומיות יקבע הוראות בדבר חובת ספק שירות חיוני להודיע לצרכנים על זכותם לפנות לוועדה המיוחדת שתוקם וכן בדבר דרכי הפנייה לוועדה ודרכי פעולתה.
הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת רשף חן ומספרה פ/2101.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 3153