חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר – ביטול הפרטות

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • רן כהן
  • דוד אזולאי
  • חנא סוייד
  • ואסל טאהא
  • מוחמד ברכה

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (ביטול הפרטות), התשס"ו 2006

ביטול פרק ג'2

  1. פרק ג'2 בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה) – בטל.
  2. בסעיף 132 לפקודה, פסקה (16ב) – בטלה.
  3. התוספת השלישית לפקודה – בטלה.

דברי – הסבר

פרק ג'2 לפקודה, שנחקק בשנת 2004, יצר בישראל תקדים מרחיק לכת של הפרטת בתי הסוהר, ובכללה גם הפרטה של סמכויות וכוחות שלטוניים.

הפרטת בתי הסוהר פוגעת בזכויות אדם של האסירים והעצירים ומנוגדת להוראות 'חוק יסוד: הממשלה' המפקידות בידי הממשלה, כרשות מבצעת, את כוחות האכיפה והשיטור של המדינה.

ביטול הפרק על ידי הכנסת הנוכחית נעשה טרם החלה הפעלתו של בית הסוהר הפרטי כהגדרתו בפרק, ומהווה ביטוי לעמדות הציבור הישראלי בזכות הרחבת הסדרי אחריות חברתית בישראל