הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה עונשין

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 22

1. בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-19721, בסעיף 22, במקום "מאסר שלושה חודשים" יבוא "הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-19772".

דברי – הסבר

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה עבודה מקצועית בכל הקשור לאיסוף נתונים על מגוון החיים במדינת ישראל. שיתוף הפעולה של הציבור הוא חשוב ביותר שהרי לפי נתונים שמוסר הציבור נקבעים מדדים חשובים בכלכלה ובחברה שלהם השפעה רבה על הפעילות הכלכלית והחברתית בישראל.

עם זאת, איום עונש מאסר בפועל על אזרח שלא ימלא את השאלון הנו מוגזם ואינו משרת את האינטרס של הלשכה עצמה.

מוצע לקבוע כי עונש על פגיעה במילוי השאלונים יהיה קנס כספי. תיקון זה ישרת את הלשכה עצמה בכך שישפר את היחס והרושם של הציבור כלפיה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת אופיר פינס-פז ומספרה פ/2524.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 3679