הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון – השלמת מימון הסל

13.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – השלמת מימון הסל), התשס”ו-2006

תיקון סעיף 13

1.בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ”ד-19941, בסעיף 13(א), במקום פסקה (5) יבוא:

“(5)סכומים נוספים מתקציב המדינה שיועברו מדי חודש למוסד והמוסד יעביר לקופות החולים, אשר ישלימו את ההפרש למימון סל שירותי הבריאות;”.

דברי – הסבר

חוק ביטוח בריאות ממלכתי מחייב את האוצר לכסות את ההפרש שבין עלות הסל לבין הסכום הכולל שהמוסד לביטוח לאומי מעביר לקופות החולים.

אך החוק אינו מגדיר את מועד העברתן של ההשלמות הנ”ל מתקציב המדינה למימון שירותי הבריאות.

מוצע שהממשלה תעביר לקופות מדי חודש בחודשו את החלק היחסי מההקצבה השנתית להשלמת מקורות מימון של שירותי הבריאות.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר גוז’נסקי וקבוצת חברי כנסת ומספרה פ/68.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 419