הצעת חוק המים תיקון – הזכות למים וייעודם

01.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

 • דב חנין
 • שלי יחימוביץ
 • יורם מרציאנו
 • מיכאל מלכיאור
 • יורי שטרן
 • מיכאל נודלמן
 • משה גפני
 • אברהים צרצור
 • חנא סוייד
 • מוחמד ברכה
 • זאב אלקין

הצעת חוק המים (תיקון – הזכות למים וייעודם) התשס"ו – 2006

תיקון סעיף 1

1.סעיף 1 בחוק המים התשי"ט-1959 מתבטל ובמקומו יוסף סעיף 1 אחר וזו לשונו:

 1. הזכות למים וייעודם

"לכל אדם בישראל יש זכות מוקנית לגישה למים בכמות ובאיכות הנחוצים לדרישות החיים הבסיסיות. זכות זו מוגנת על פי חוק; מקורות המים שבמדינה הם קניין הציבור, נתונים לניהולה של המדינה ומיועדים לצורכי כל אדם שבתחומה, לשמירה על הסביבה ולפיתוח הארץ".

דברי הסבר

יש למדינה חובה להגן על הזכות ולקדמה למען יישומה בפועל כלפי כל תושביה, וזאת בהתאם לדיון הזכויות המתפתח במשפט ובשיח האקדמי הבינלאומי, המכליל את זכויות האדם כחלק מהמשפט הפוזיטיווי, בין אם באמצעות אמנות מחייבות ובין אם באמצעות הכלי המשפטי הקרוי משפט מנהגי.

בדומה למדינות אחרות יש להתייחס למים כאל משאב בסיסי ואל הגישה אליהם כאל זכות בסיסית. הזכות למים טבועה בזכות לחיים, ועל זכות זו אין ויכוח משפטי. גם המשפט הישראלי מתייחס, בעקיפין ולעתים באופן מצומצם, לזכות האדם למים. המחוקק הישראלי נתן דעתו, גם אם באופן חלקי וחד ממדי בלבד, לעיקרון הבסיסי של החובה לספק מים והזכות לקבלם, בחלק מניסוחי החוקים הנוגעים לתחום זה. יש לקבע את הזכות ולהרחיבה כך שתבטיח את זכות האדם למים ותגדיר את חובתה של המדינה לספקם בתנאים מסוימים, קיצוניים. שהרי זכויות נולדו כדי לנצלן במצבי מצוקה, לא במצבי רווחה.