הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

 • דב חנין
 • מוחמד ברכה
 • חנא סוייד
 • הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור

  הזכות לדיור

  1.כל אזרח ישראל זכאי לדיור בשטח, באיכות ובתנאים אשר לא יהיו גרועים מן הרמה אשר תקבע בחוק או מכוח החוק.

  פגיעה בזכות לדיור

  2.אין פוגעים בזכות לדיור אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמכות המפורשת בו.

  תחולה

  3.כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכות לדיור.

  נוקשות

  4.אין לשנות חוק יסוד זה, אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת.

  יציבות החוק

  5.אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק-יסוד זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים; ואולם בשעה שקיים במדינה מצב של חירום בתוקף הכרזה שניתנה מכוח חוק-יסוד: הממשלה1, מותר להתקין תקנות שעת חירום שיהא בהן כדי להגביל את הזכות לדיור ובלבד שהשלילה או ההגבלה יהיו לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.

  הוראת שעה

  6.הוראות חיקוק או הסכם שאלמלא חוק יסוד זה היו תקפות ערב תחילתו של חוק יסוד זה יעמדו בתוקפן שנה ממועד תחילתו של חוק-יסוד זה, אם לא בוטלו קודם לכן, ואולם פירושן של ההוראות האמורות ייעשה ברוח הוראות חוק יסוד זה.

  דברי – הסבר

  מוצע לעגן בחוק יסוד את אחת הזכויות הבסיסיות של אדם – הזכות לדיור. התנאים המינימליים של דיור (שטח, איכות פיזית ותנאים משפטיים) יקבעו בחוק.

  במקרה בו תיווצר הסתירה בין הזכות לדיור לזכויות יסוד אחרות המוכרות בישראל (למשל, הזכות לקניין), יכריע בית המשפט במחלקות בהתבסס על מכלול ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

  מוצע שחוק-יסוד: הזכות לדיור יהיה נוקשה ולא ניתן יהיה לשנותו, אלא בחוק-יסוד שיתקבל ברוב של חברי הכנסת. הצעת החוק יסוד כוללת גם פיסקת הגבלה (סעיף 2) והוראה בעניין יציבות החוק. כל אלה – סימני היכר לכך שחוק-יסוד: הזכות לדיור  הוא חלק מהחוקה המטריאלית החלה בישראל.

  הצעת חוק זהה הוגשה לכנסת החמש-עשרה על-ידי חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה ומספרה פ/4099 ועל ידי חבר הכנסת אלכסנדר צינקר וקבוצת חברי הכנסת ומספרה        פ/3062, ולכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה ומספרה פ/774.

  הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 1280