הצעת חוק לעידוד השקעות הון תיקון – שמירה על איכות הסביבה

01.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מיכאל מלכיאור
  • יורי שטרן
  • מיכאל נודלמן
  • עמירה דותן
  • משה גפני
  • אברהים צרצור
  • חנא סוייד
  • מוחמד ברכה
  • זאב אלקין

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו- 2006

תיקון סעיף 91.בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-19591, בסעיף 9(א), אחרי פסקה
(6) יבוא:
  "(7)נציג המשרד לאיכות הסביבה."
תיקון סעיף 172.בחוק העיקרי, בסעיף 17 –
  (1)האמור בו יסומן "(א)" וכן אחרי "שיש בדעתו לבצע" יבוא "לרבות התחייבות בכתב חתומה על ידי מגיש הבקשה שהתכנית, המפעל וכל גורם אחר אין בהם כדי לפגוע באיכות הסביבה."
  (2)אחרי סעיף קטן (א) יבוא:
   "(ב)הפרת סעיף זה תהווה עילה לביטול המענק גם לאחר אישורו."

דברי – הסבר

בשנים האחרונות אנו עדים לפגיעה הולכת וגוברת באיכות הסביבה על-ידי מפעלים. הסנקציות הקיימות בחוק אינן מספיקות ואינן מצליחות להרתיע בעלי מפעלים מזהמים.

בחוק זה מוצע להוסיף עוד סנקציה בדמות אי-מתן תקציבי עידוד ואף ביטולו אם מפעל מסויים פוגע באיכות הסביבה.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 3583