הצעת חוק לתיקון פקודת העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

דב חנין

הצעת חוק לתיקון פקודת העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו 2006

הוספת סעיף

5.(יא)

לסעיף 5 לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 (להלן: החוק), יתווסף סעיף קטן (יא):
" כל תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים ששמונים אחוזים או יותר מעובדיו זכאים על פי כל דין לגימלה או לתגמול בשל נכות, או לקיצבת זיקנה של המוסד לביטוח לאומי. תאגיד, כאמור, ישלם ארנונה שנתית בגובה אפס."

דברי – הסבר

עד לפני מספר שנים מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים מקבלים פטור מתשלום ארנונה כללית מתוקף סעיף 5.(י) לפקודה, בהיותם "מוסד מתנדב לשירות הציבור".

עם פירסומן של ההנחיות החדשות לרשויות המקומיות ועל פיהן, ההנחה למוסד מתנדב לשירות הציבור מוגבלת לשלוש שנים בלבד ואישורה כרוך בתהליך ארוך של הגשת בקשות ומסמכים הכולל: דיון בועדת התמיכות של הרשות המקומית, אישור מליאת הרשות ולאחר מכן דיון ובחינה של הממונה על  המחוז. כתוצאה מכך, מצאו עצמם מוסדות לתעסוקת נכים ומוגבלים, דוגמת המשקם, אש"ת, קרן מפעלי שיקום ואחרים) ללא פטור מתשלום ארנונה כללית.

זאת ועוד, צוק העתים של הרשויות המקומיות גרם לקביעת מדיניות, באחדות מהרשויות המקומיות, של אי מתן פטור מארנונה כללית לאף מוסד מתנדב לשירות הציבור. זאת ועוד, בתאגידים בעלי פריסה ארצית, לתעסוקת נכים ומוגבלים, נוצר מצב בו רשות מקומית אחת או ממונה על מחוז פלוני יאשר פטור מתשלום ארנונה כללית בישוב אחד בעוד  ביישוב אחר מתן הפטור ידחה.

מוצע, אפוא, לקבוע את סעיף קטן (יא) שיקבע פטור למוסדות תעסוקת נכים ומוגבלים, שיוציאם מתחולת המוסדות המתנדבים לשירות הציבור.

עוד מוצע, כי אותם תאגידים יהיו פטורים מתשלום ארנונה שנתית וזו תהיה בגובה אפס.