הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – נזקי שטפונות)

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השש-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

 • דב חנין
 • יעקב מרגי
 • משה גפני
 • מוחמד ברכה
 • חנא סוייד

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – נזקי שטפונות), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 35

1. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35, בהגדרה "נזק", אחרי "נזק עקיף" יבוא "נזק שטפונות".

תיקון סעיף 36

2. בסעיף 36 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א) –

 1. ברישה, במקום "ישולמו פיצויים בעד נזק" יבוא "בעד נזק – ישולמו פיצויים ויינתן פטור מתשלומי ארנונה כללית כמשמעותה לפי חוק הסדרים במשק במדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג-1992[2];
 2. בפסקה (2), אחרי "שיעור הפיצויים" יבוא "והפטור מתשלומי ארנונה כללית".

  דברי הסבר

  בעקבות אסונות השטפונות והנזקים הנלווים להם מדי שנה, מוצע להוסיף לרשימת הנזקים המפוצים לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, גם נזקי שטפונות.

  עוד מוצע לפצות את אלו שבתיהם ניזוקו עקב השטפונות בסעד נוסף בדמות פטור מתשלום ארנונה כללית.

  הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על-ידי חבר הכנסת אלי ישי וקבוצת חברי הכנסת ומספרה פ/2286, ועל שולחן הכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת נסים דהן וקבוצת חברי הכנסת, ומספרה פ/1458, אשר הוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום 15.12.2004.

  הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 3072


  [1] ס"ח התשכ"א, עמ' 100.[2] ס"ח התשנ"ג, עמ' 10.