הצעת חוק שמירת הסביבה החופית תיקון – מפרץ אילת

02.07.06 קטגוריית: ירוק

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

 • דב חנין
 • מיכאל מלכיאור
 • יורי שטרן
 • מיכאל נודלמן
 • עמירה דותן
 • משה גפני
 • אברהים צרצור
 • חנא סוייד
 • מוחמד ברכה
 • זאב אלקין

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 2

1. בחוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–20041, בסעיף 2 –

 1. בהגדרה "סביבה חופית", בכל מקום, אחרי "הים התיכון" יבוא "ומקו החוף של מפרץ אילת";
 2. בהגדרה "קו החוף", אחרי "הים התיכון" יבוא "וחופי מפרץ אילת".

תיקון חוק התכנון והבניה

2. בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-19652, בסעיף  1 –

 1. בהגדרה "סביבה חופית" בכל מקום, אחרי "הים התיכון" יבוא "ומקו החוף של מפרץ אילת";
 2. בהגדרה "קו החוף", אחרי "הים התיכון" יבוא "וחופי מפרץ אילת".
 3. דברי הסבר

  חופי מפרץ אילת אינם נכללים במסגרת חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד–2004 (להלן – חוק שמירת הסביבה החופית). במסגרת החוק הוחלפה התוספת השניה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ט–1969 אשר עסקה בוועדה למימי חופין, בוועדה לשמירת הסביבה החופית. סמכויות הוועדה לשמירת הסביבה החופית אינן חלות על מפרץ אילת.

  מטרתו של חוק שמירת הסביבה החופית הינה לשמור ולשקם את חופי ים התיכון. על מנת שהשמירה על הסביבה החופית תוקנה לכל חופיה של מדינת ישראל, מוצע להחיל את החוק גם על חופי מפרץ אילת ובכך וליצור מסגרת נורמטיבית אחידה אשר תחול על כל החופים בארץ.

  הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 3420