הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה תיקון – קיצור שבוע העבודה

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – קיצור שבוע העבודה), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 3

1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-19511 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 במקום "ארבעים וחמש" יבוא "שלושים וחמש".

תיקון סעיף 4

2. בסעיף 4 לחוק העיקרי

  1. בסעיף קטן (א)(2), במקום הרישה המסתיימת במילים "בסעיף 3" יבוא:
    "יום עבודה שאורכו עולה על הקבוע בסעיף 2, ובלבד ששבוע עבודה לא יעלה על הקבוע בסעיף 3";
  2. בסעיף קטן (א), בסיפה, במקום "על ארבעים וחמש שעות עבודה" יבוא "על שלושים וחמש שעות עבודה";
  3. במקום סעיף קטן (ב) יבוא:
    "(ב)הוראות סעיפים 2 ו-3 יחולו גם על עובד חלקי ועובד זמני".

תיקון סעיף 5

3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א)שר העבודה לא יאשר הסכם קולקטיבי שבו יום העבודה או שבוע העבודה ארוכים יותר מהקבוע בסעיפים 2 ו-3."

הוספת סעיף 6א

4. אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא:

ביצוע תקנות

6א. שר העבודה והרווחה יתקין תקנות, שיבטיחו מעבר הדרגתי לשבוע עבודה בן שלושים וחמש שעות.

דברי – הסבר

קיצור שבוע העבודה ל-35 שעות הוא צעד חיוני מבחינת תנאי העבודה של ציבור השכירים בישראל. זו גם תרומה חשובה למערכה לצמצום היקף האבטלה: הודות לקיצור שבוע העבודה, ייקלטו בעבודה עובדות ועובדים נוספים.

לאחרונה אושרה בצרפת הפחתה של שבוע העבודה ל-35 שעות, וזאת על בסיס תביעה של האיגודים המקצועיים ומתוך התחשבות באינטרס הצמיחה הכלכלית.
הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה 16 ומספרה 3823.