הצעת חוק תחבורה ציבורית הפעלה ביום המנוחה השבועי

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סוייד

הצעת חוק תחבורה ציבורית (הפעלה ביום המנוחה השבועי), התשס"ו-2006

הגדרות

1.בחוק זה –

"יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת;

"קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה1;

"שירותי תחבורה ציבורית" – קווי אוטובוס עירוניים ובין-עירוניים, מוניות שירות עירוניים ובין-עירוניים, חשמלית, רכבת, רכבת קלה, רכבת תחתית.

הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי

2.על אף האמור בכל דין או הסכם, שירותי התחבורה הציבורית יופעלו גם ביום המנוחה השבועי.

מקרים חריגים

3.שר המשפטים רשאי, בהסכמת שר התחבורה ובאישור ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת ברוב קולות של חבריה, לקבוע בתקנות שחשמלית, אוטובוס או מונית הפועלים בקו שירות עירוני, לא יפעלו ביום המנוחה השבועי או שהמסלול של אותו קו שירות ישונה ביום זה.

ביצוע ותקנות

4.שר התחבורה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, בכפוף להוראות סעיף 3, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו – לרבות תקנות הקובעות אילו משירותי תחבורה ציבורית יפעלו ביום המנוחה השבועית בתדירות מצומצמת.

דברי – הסבר

מטרת הצעת החוק היא לאפשר פעולה סדירה של תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי.

במציאות הקיימת היום, כאשר ברוב המקומות בישראל אין תנועת התחבורה הציבורית מערב שבת ועד מוצאי שבת, בעוד שתנועת התחבורה הפרטית אינה מוגבלת, תושבי ישראל שאין ברשותם רכב פרטי מופלים לרעה בצורה בלתי הוגנת. זכותם לחופש תנועה נשללת למשך 24 שעות בכל שבוע – בלא שום הסבר סביר.

סעיף 3 להצעת החוק מאפשר, במקרים חריגים, להגביל תנועה של קווי אוטובוס ומוניות שרות מסוימים (עירוניים בלבד), ביום המנוחה השבועי. הסדר זה יאפשר להתגבר על הבעיות של פגיעה ברגשות הדתיים של תושבי שכונות מסוימות, בהן אסורה באותו יום גם תנועת הרכבים הפרטיים. סעיף זה לא יחול על תחבורה ציבורית בין-עירונית.

סעיף 4 להצעת החוק יאפשר לשר התחבורה לקבוע שקו כלשהו של תחבורה ציבורית יפעל ביום המנוחה השבועית בתדירות נמוכה יותר, מאשר בימי העבודה מסיבות של כדאיות. איסור של תנועה בקו או שינוי מסלולו ייעשו בהתאם להוראות סעיף 3 בלבד.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 2072