הצעת חוק תעסוקת נכים

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • שלי יחימוביץ
  • יורם מרציאנו
  • רן כהן
  • מוחמד ברכה
  • חנא סוייד

הצעת חוק תעסוקת נכים, התשס"ו-2006

הגדרות

1.בחוק זה –"מפקח על תעסוקת נכים" – מפקח שמונה לתפקידו ע"י השר;

"נכה" – מי שמלאו לו 18 שנה והוא מוגבל בכושר עבודתו עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי בשיעור נכות רפואית קבועה של 40% או יותר, או שחלפו 6 חודשים מאז שנקבעה לו נכות זמנית בשיעור זה;

"שירות התעסוקה" – לפי חוק שירות התעסוקה התשי"ט-19591.

"תפקיד מתאים לנכה" – כפי שצוין בדרישה שנמסרה למעביד, כאמור בסעיף 3;

"השר" – שר העבודה והרווחה.

העסקת נכים במקומות עבודה רגילים

2.מעביד המעסיק 25 עובדים קבועים או עובדי קבלן, המועסקים 6 חודשים ומעלה, לא יקבל עובד למשרה פנויה, למשרה שהתפנתה או למשרה חדשה, בתפקיד המתאים לנכה, אלא אם כן בדק שירות התעסוקה תחילה את האפשרות להעסיק נכה במשרה זו.

הפניית נכה על ידי שרות התעסוקה

3.

  1. שירות התעסוקה, שקיבל הודעה ממעביד על מישרה פנויה בתפקיד המתאים לנכה, ישלח אליו נכה דורש עבודה תוך שבוע.
  2. המעביד רשאי לערוך לנכה מבחן התאמה, אך אין בעריכת המבחן למנוע את תחילת העסקת הנכה, כל עוד לא השתכנע שירות התעסוקה, כי המעביד פטור מחובת העסקת הנכה.

מימון ציוד מיוחד לנכה

4.כאשר העסקת הנכה מחייבת התקנת מיתקן או ציוד מיוחד במקום העבודה, או הכנסת שינויים שיאפשרו את כניסת הנכה למקום העבודה, מעבר לסביר בנסיבות העניין, תמומן ההוצאה הנוספת הכרוכה בכך מתקציב המדינה.

עונשין

5.מעביד שעבר על הוראות סעיפים 2 או 3, דינו – מאסר ששה חודשים.

ביצוע ותקנות

6.השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו.

תחילה

7.תחילתו של חוק זה, ששה חודשים לאחר פרסומו ברשומות.

דברי – הסבר

החוק המוצע נועד לתרום לפתרון הבעיה הקשה של תעסוקת נכים, למנוע פיטורי נכים בשל נכותם, ולתרום לשיקומם ולהשתלבותם בחברה.

הזדמנויות תעסוקה חשובות מאוד לנכים ולמשפחותיהם, אך חשובות גם לחברה כולה ועולות בקנה אחד עם תפיסת השוויון וכבוד האדם.

ההוצאות הכרוכות במימון חוק זה יכוסו בחיסון לאוצר המדינה, שיושג הודות לכך שנכים שיוכלו לפרנס עצמם בכבוד לא יצטרכו להתקיים על קצבאות המשולמות על ידי המדינה.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר גוז'נסקי וקבוצת חברי כנסת ומספרה פ/196.

הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 520