הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות

09.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת

  • מוחמד ברכה
  • חנא סוייד
  • דב חנין

פ/179/17

הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות

מטרת החוק

1. חוק זה מטרתו להגן על הזכויות החברתיות של אדם ולהבטיח לכל אדם קיום בכבוד ורווחה סוציאלית על בסיס של צדק חברתי, שוויוניות ושמירת כבוד האדם.

זכויות חברתיות

2. לכל תושב הזכות לעבודה; הזכות לתנאי עבודה ושכר הוגנים; הזכות לחינוך מהגיל הרך ולהשכלה חינם; הזכות לשירותי בריאות ברמה הולמת; הזכות לשירותי רווחה, שיקום וסיוע סוציאלי בהתאם לצרכיו.

מניעת אפליה

3. אין להפלות אדם בתעסוקה, בשכר, בקידום בעבודה ובשירותים החברתיים בשל מינו, דתו, גזעו, לאומיותו, מצבו המשפחתי או נטייתו המינית.

זכות העובד להתאגד

4. עובדים זכאים להתאגד בארגוני עובדים, לפי בחירתם, לצורך הגנה על זכויותיהם, לצורך התקשרות בהסכמים קיבוציים, למען קידום ענייניהם החברתיים והכלכליים ולשיפור תנאי עבודתם.

זכות העובדים לשבות

5. עובדים זכאים לשבות, לפי עקרונות משפט העבודה.

פגיעה בזכויות

6.אין פוגעים בזכויות שלפי חוק זה, אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינה דמוקרטית, אשר נועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש או על פי הסמכה מפורשת לפי חוק כאמור.

תחולה

7.כל רשות מרשויות השלטון וכל מי שפועל מטעמה חייב לכבד את הזכויות הקבועות בחוק זה.

שימוש לרעה

8. אין לעשות שימוש בזכות מהזכויות שלפי חוק זה באופן שיש בו משום פגיעה בקיום המדינה, במשטרה הדמוקרטי, או שיש בו כדי לשלול או לדכא זכויות אדם.

הוראות מעבר

9. הוראות חיקוק שהיו בתוקף ערב תחילתו של חוק זה, והן עומדות בסתירה להוראותיו, יעמדו בתוקפן עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק זה, אם לא בוטלו או תוקנו קודם לכן; ואולם פירושן של הוראות כאמור ייעשה ברוח הוראות חוק זה.

נוקשות

10. אין לשנות חוק זה אלא ברוב של חברי הכנסת.

דברי – הסבר

הזכויות החברתיות הן מרכיב מהותי וחיוני של זכויות האדם ותנאי לקיומה של חברה דמוקרטית והומאנית, החותרת לצדק ולשיווין חברתי. הצעת חוק זכויות חברתיות באה למלא את החלל הקיים בנושא זה.
הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת הארבע-עשרה על ידי חברת הכנסת ענת מאור וקבוצת חברי הכנסת (פ/25, פ/1933) ועל ידי חבר הכנסת עמיר פרץ (פ/1277, פ/2191, פ/2666).

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חברת הכנסת תמר גוז'נסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/171), חברת הכנסת ענת מאור וקבוצת חברי הכנסת (פ/75, פ/2581), חבר הכנסת עמיר פרץ (פ/187), חבר הכנסת צחי הנגבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1120, פ/1574), חבר הכנסת אורי סביר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1373) ועל ידי ועדת החוק, חוק ומשפט של הכנסת (פ/3068).

הצעות חוק זהות או דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/137, פ/1871), חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/432, פ/1941), חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/638), חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/683, פ/1239), ועל ידי חברת הכנסת נעמי בלומנטל וקבוצת חברי הכנסת (פ/1830) והוסרו מסדר יומה של הכנסת.

הצעות חוק זהות או דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חבר הכנסת עמיר פרץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/1634, פ/3916), חבר הכנסת מוחמד ברכה וקבוצת חברי הכנסת (פ/3931), חבר הכנסת אופיר פינס-פז (פ/1838), חבר הכנסת חיים אורון וקבוצת חברי הכנסת (פ/1836, פ/3638), חברת הכנסת אורית נוקד (פ/1872), חבר הכנסת אברהם בייגה שוחט (פ/1959) ועל ידי חבר הכנסת עבד אלמאלכ דהאמשה (פ/3898).


הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ד באייר התשס"ו – 22.5.06