הצעת חוק חובת המכרזים: תיקון – איסור התקשרות עם גורם מפלה

31.08.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • מוחמד ברכה
  • חנא סויד

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון – איסור התקשרות עם גורם מפלה), התשס"ו-2006

תיקון סעיף 2

1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, אחרי סעיף 2(ב), יבוא: "(ב1) המדינה וכל תאגיד ממשלתי לא יתקשרו בחוזה כאמור בסעיף קטן (א) עם אדם או גוף המגביל מטעמים של גזע, לאום, מוצא, מין, נטיה מינית, השקפה או השתייכות מפלגתית אחד מאלה:

(1) מתן שירותים;

(2) ביצוע עבודה;

(3) השכרה, מכירה או החכרה של קרקעות או טובין.".

דברי – הסבר

מדינת ישראל המושתתת על עקרונותיה של מגילת העצמאות אשר אוסרים במפורש אפליה כלשהי על רקע לאומי, גזעי, דתי, מיני ופוליטי אסור לה שתהא מעורבת בתקשורת עם גורם העושה אפליה שכזו בתקנונו או בפעולותיו.
הקפדה על כלל זה הינה חיונית לשמירת צביונה הדמוקרטי והפלורליסטי של מדינת ישראל ולהגנה על המרקם הדמוגרפי המורכב והעדין של ציבור אזרחיה.
הצעת זו באה לוודא כי גופים ממשלתיים לא יכשלו בשמירת כלל זה בהתקשרויותיהם החוזיות עם גורמים שונים עפ"י חוק חובת המכרזים.
הצעת חוק זהה הונחה בכנסת ה-15 ומספרה פ/237.
הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת השש-עשרה ומספרה: 516