דיון בהצעת חוק איכות הסביבה – דרכי ענישה – המזהם משלם

22.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

דיון בהצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006

(הצעת קבוצת חברי הכנסת) [הצעת חוק פ/1288]

היו"ר מגלי והבה:

חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר היום. אנחנו מתחילים בהצעת חוק פ/1288, הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה)(המזהם משלם)(תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006. ינמק מהמקום חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, יש בפנינו חוק רוחבי, בעל חשיבות גדולה מאוד. החוק הזה מיועד, אדוני היושב-ראש, לתת כלים של ענישה כלכלית על מזהמים סביבתיים, להפסיק את המצב שבו פשוט משתלם לזהם את הסביבה בישראל. החוק הוא תיקון של שמונה חוקים, הוא חוק רוחבי, הוא מתקן בין היתר את חוק מניעת מפגעים; את פקודת בריאות העם; את חוק שמירת הניקיון; חוקים שנוגעים למים, זיהום ים וכד'.

המטרה של החוק היא יצירת מנגנונים של הענשה כלכלית של המזהמים באופן פרופורציונלי לנזקים שהם גורמים או לחילופין לרווחים שהם מרוויחים כתוצאה מהזיהום הסביבתי. זה חוק שכבר מזמן היה צריך להיות קיים בספר החוקים שלנו.

אני מברך את הממשלה על הסכמתה להצעת החוק הזאת. אני חושב שזו תחילתה של דרך היסטורית חדשה שבה אנחנו באמת נעשה את המעשים הראויים להגנתה של הסביבה ולהגנת בריאות הציבור. תודה רבה.

היו"ר מגלי והבה:

תודה לחבר הכנסת דב חנין. ישיב השר להגנת הסביבה גדעון עזרא, בבקשה.

השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא:

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת דב חנין, ההצעה היא בשמם של עשרים חברי כנסת ואני מברך עליה. עבריינות סביבתית פוגעת במשאבי הטבע, גורמת לנזקים קשים לבריאותו ורווחתו של הציבור ובמקרים רבים נעשית תוך גריפת רווחים אישיים לכיסו של הפרט על חשבון הציבור ועל חשבון הסביבה. לפיכך יש להטיל קנסות גבוהים על עבריינים סביבתיים באופן שישלול את הכדאיות הכלכלית בביצוע עבירות סביבתיות.

מטרת הצעת החוק החשובה הזאת היא ליצור מנגנון כלכלי ברוח העיקרון "המזהם משלם", אשר יעביר את הנטל הכספי לכיסם של העבריינים המזהמים, וזאת באמצעות קביעת קנסות גבוהים ומרתיעים המשקפים את שווי הנזק הסביבתי שנגרם או את טובת ההנאה או הרווח שהושגו אגב ביצוע העבירה.

לפיכך החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בהצעת החוק בקריאה הטרומית, בתנאי שבמקום קנס פי ארבעה משווי שיעור הנזק, טובת ההנאה או הרווח, בית המשפט יהיה מוסמך להטיל קנס בגובה השווי כאמור, ובתנאי שהמשך הליך החקיקה יתואם עם המשרד להגנת הסביבה ומשרד המשפטים. תודה.

היו"ר מגלי והבה:

תודה לשר להגנת הסביבה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

הצבעה מס' 2

  • בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 21
  • נגד – אין
  • נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק איכות הסביבה (דרכי ענישה)(המזהם משלם)(תיקוני חקיקה), התשס"ו-2006, לדיון מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

היו"ר מגלי והבה:

21 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים, אני מוסיף גם את חבר הכנסת זאב. אם כך, ההצעה עברה בקריאה טרומית והיא תועבר לוועדת הפנים והגנת הסביבה.