הצעת חוק הבנקאות: תיקון פיקוח על עמלות הבנקים

24.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

 • דב חנין
 • שלי יחימוביץ
 • יעקב מרגי
 • רונית תירוש
 • מוחמד ברכה
 • רן כהן
 • חנא סוייד

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון- פיקוח על עמלות הבנקים)

הוספת סעיף 4א

1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981 [1] (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 5 יבוא:

"עמלות 5ב. הנגיד, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע בכללים –

(1) את השירותים המסופקים על ידי תאגיד בנקאי עבורם לא יגבה כל תשלום;

(2) את המחיר המירבי של שאר השירותים המסופקים על ידי תאגיד בנקאי שאינם כלולים בפסקה (1) ובהם אחד או יותר מאלה:

 1. עמלה בגין רישום שורה בחשבון;
 2. דמי ניהול חודשיים;
 3. עמלה בגין החזרת צ'ק;
 4. עמלה עבור מידע על מצב חשבון העובר ושב;
 5. עמלה עבור מידע על חיסכון;
 6. עמלת חליפין בהמרת מטבע חוץ.

5ג. לא יעלה תאגיד בנקאי את שיעורי העמלה שהוא גובה בשל שירות אלא באישור הנגיד. "

דברי הסבר

הבנקים בישראל נהנים משיעורי רווח גבוהים במיוחד. למרות זאת הם מעלים בהתמדה את העמלות שהם גובים מציבור לקוחותיהם. אשר על כן אין מנוס מקביעת פיקוח על עמלות הבנקים.

מוצע לקבוע כי נגיד בנק ישראל, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע כי עבור שירותים מסויימים הניתנים על ידי הבנקים לא יגבה כל תשלום וכן את מחירם המקסימלי של השירותים האחרים הניתנים על ידי הבנקים.

הצעת חוק דומה בעיקרה הוגשה בכנסת השש-עשרה על-ידי חבר הכנסת דני יתום ומספרה פ\2335.