הצעת חוק הודעה לעובד: תיקון תנאי עבודה

24.11.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה

הצעת חוק של חברי הכנסת:

  • דב חנין
  • שלי יחימוביץ
  • חיים אורון
  • יעקב מרגי
  • ליה שמטוב
  • רן כהן
  • מוחמד ברכה

הצעת חוק הודעה לעובד (תיקון- תנאי עבודה), תשס"ז 2006

הוספת סעיף 1א

1. נקבעו תנאים בחוזה קבלנות או בחוזה למתן שירותים- לרבות חוזה למתן שירותי כוח אדם בין מזמין השירות לבין המעביד שעניינם בשכר עובדים או בתנאי עבודתם או במחיר לשעת עבודה, ימסור המעביד לעובד העתק מתנאים אלו.

דברי הסבר

בשוק העבודה העסקה כיום חלק ניכר מהעובדים מועסקים באמצעות קבלני כוח אדם וקבלני שירותים המוצבים אצל מזמין השירות, דרך העסקה זו החלישה במידה רבה את מעמד העובדים הנאלצים להתמודד מול מעסיק בפועל שבחצריו מתבצעת העבודה ומול מעסיק פורמלי. לעתים קרובות מזמין השירות קובע תנאים בחוזה הקבלנות או בחוזה למתן שירותים הנוגעים לעלות שעת העבודה או לשכר העובדים אצל הקבלן. עם זאת , לעובד אין כל יכולת לדעת מהם תנאי העבודה שכן אין הוא צד לחוזה המסחרי שבין מזמין השירות לבין הקבלן .

הדרך כמעט היחידה בה יכול לדעת העובד מהם אותם תנאים היא באמצעות הליכי גילוי מסמכים לאחר סיום עבודתו ולאחר שהוא נאלץ להגיש תביעה כנגד מעבידו, ועד כה בתי הדין האזוריים לעבודה נקטו בגישות סותרות לגבי ישום הדרך בה יכול העובד לדעת פרטים על תנאי עבודתו בין המזמין לקבלן .

בע"ע 1503/02 יחיאלי נ' חברת השמירה בע"מ (טרם פורסם מיום 6.5.04) בית הדין הארצי לעבודה הכיר באפשרות תביעה של עובד מכוח הסכם שכזה, אולם יש צורך ליתן ביטוי להכרה זו בחקיקה מפורשת המעגנת את זכותו של העובד לקבל לידיו כבר במהלך יחסי העבודה את הסעיפים בחוזה ההתקשרות הנוגעים לתנאיו או לעלות העסקתו, שאחרת אין לעובד במערכת יחסים משולשת כל אפשרות פרקטית לדעת מהן זכויותיו מכוח ההסכם בין המזמין לקבלן .

לתיקון לחוק אין עלות תקציבית והוא עומד בקנה אחד עם עקרון התחרות החופשית וזרימת המידע בשוק חופשי .