הצעת חוק שמירת הסביבה החופית

01.11.06 קטגוריית: ירוק

הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת) התשס"ו-2006

(הצעת קבוצת חברי הכנסת) [הצעת חוק פ/1289]

היו"ר גדעון סער:

חברי הכנסת, אנחנו עוברים לסעיף הבא, הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), התשס"ו-2006, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת. ישיב השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא.

בסדר, סיכמתם על תשובה והצבעה במועד אחר. בבקשה.

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, רבותי השרים. אני מבקש גם את תשומת לבכם, רבותי השרים, אדוני סגן ראש הממשלה, השר ישי. החוק שבפניכם, חבריי חברי הכנסת ועמיתי השרים, הוא חוק מאוד פשוט וחוק מאוד חשוב וראוי שהכנסת כולה תתאחד בתמיכה בחוק הזה. בשנת 2004 הכנסת אימצה חוק חשוב, אדוני היושב ראש, חוק שמירת הסביבה החופית. החוק הזה יצר מערכת מיוחדת של איזונים ביחס לפעילות, לבניה ולפיתוח הנעשים באזורי החוף של ישראל.

החוק הזה גם הקים מנגנון תכנוני מיוחד, ייעודי, במועצה הארצית לתכנון ובנייה, בדמותה של הוועדה לשמירת הסביבה החופית, מנגנון שתפקידו לבחון באופן מקצועי ומאוזן שאלות של פיתוח ובניה לאורך רצועת החוף של ישראל.

החוק הזה הוא חוק חשוב וראוי, אבל בהעברתו נוצרה תקלה קשה והיא גורמת, אדוני היושב ראש, לנזק ממשי. והתקלה היא בכך שהחוק חל רק על חופי הים התיכון. מפרץ אילת, עמיתיי חברי הכנסת, רבותיי השרים, איננו חשוב פחות מהים התיכון. מפרץ אילת איננו רגיש פחות מהים התיכון. הוא אולי אפילו רגיש יותר. זה אזור מיוחד מבחינה סביבתית, אזור של תיירות ונופש, בעל ערך עצום לציבור הישראלי וגם לתיירים שמגיעים אליו. אסור להרוס אותו, אסור לפגוע בו. צריך לפתח אותו, בהחלט, אבל צריך לפתח אותו בצורה מתוכננת, מחושבת, לא פחות מאשר בים התיכון.

אדוני היושב ראש, רבותיי השרים. חוק שמירת הסביבה החופית איננו מונע בניה ופיתוח בחוף. אבל זה חייב להיות פיתוח מקיים, פיתוח שקול המביא בחשבון שיקולי סביבה, כלכלה וחברה בראיה רב ממדית. הוועדה לשמירת הסביבה החופית קיימת כבר שנה וחצי. זה אחד הניסיונות היעילים ביותר במערכת התכנון. בתקופה הזו הוכח שזו ועדה שאיננה מעכבת באופן מיותר ביצוע של תוכניות. הדיון בוועדה הזו לוקח בממוצע חודש- חודש וחצי. זה פרק זמן זניח במונחים של קידום תוכניות. הדיון בוועדה הזו הוא דיון מקצועי, דיון ראוי, דיון ששותפים בו הגורמים הרלבנטיים, הגורמים המקצועיים, הארגונים הסביבתיים, משרדי הממשלה הנוגעים בדבר, זה גוף נכון לעסוק בסוגיה הזו.

(היו"ר יצחק אהרונוביץ, שעה 14:02)

זה שולחן שסביבו באמת יכולות לבוא לידי ביטוי עמדות שונות ולייצר תשובות מאוזנות ושקולות לשאלת הפיתוח בסביבה החופית. חופי אילת הם אזור רגיש במיוחד. זה אזור שמספק מקור של פנאי וגם מקור של פרנסה לאלפים רבים של אזרחים. באזור הזה יש, בוודאי, גם לחצים של פיתוח. לפעמים הלחצים האלה באים משיקולים נדל"ניים או אחרים, אבל תמיד פיתוח נדל"ני כזה הוא מעשה שאין להשיבו. ולכן יש הגיון בהפעלתה של מסננת נוספת שתעשה בקרת איכות לתוכניות ותמנע נזק לדורות הבאים ולדור הנוכחי.

העברת חוק החופים השאירה את מפרץ אילת ללא פתרון תכנוני, וכאן אני מגיע לבעיה הקשה שחוק החופים יצר, חוק שהוא בסך הכל חוק חשוב, חיובי ותורם, אבל במפרץ אילת הוא יוצר נזק. למה הוא יוצר נזק? – כיוון שעד לחקיקת חוק החופים היתה במערכת התכנון קיימת הועודה למימי חופין. הוועדה הזו עסקה גם במי הים התיכון, בחוף הים התיכון, וגם במי מפרץ אילת ובחוף מפרץ אילת. בחוק החופים הוועדה הזו למעשה התבטלה, והוקמה במקומה הוועדה לשמירת הסביבה החופית. אבל, הוועדה לשמירת הסביבה החופית איננה מטפלת בחופי אילת, איננה מטפלת במפרץ אילת, כיוון שהחוק לשמירת הסביבה החופית מחיל את עצמו אך ורק על חופי הים התיכון.

הצעת החוק שבפניכם, עמיתיי חברי הכנסת, באה לתקן את השגיאה הקשה הזו. אני חייב להידרש לשאלה – אני לא רואה פה את יושב ראש הקואליציה. חבר הכנסת יצחקי? הוא פה. אני רוצה את תשומת לבו, ברשותך, אדוני היושב ראש.

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

חבר הכנסת יצחקי, תשומת לב.

דב חנין (חד"ש):

ניהלתי עם יושב ראש הקואליציה שיחה מאד עניינית בסוגיה של החוק הזה, והעלה יושב ראש הקואליציה את הטענה הבאה, שאני רוצה להשיב לו עליה, ואני מקווה שהוא יקשיב לתשובה. אמרת לי, חברי, חבר הכנסת יצחקי- הרי יש לנו את תמ"א 13, וזה נכון. יש לנו את תמ"א 13, ותמ"א 13 ברמה התכנונית היא תמ"א מאד מתקדמת וטובה, אבל הצעת החוק הנוכחית, חבר הכנסת יצחקי, נותנת לנו מנגנון יותר גמיש, כי לפי תמ"א 13, במרחק של 100 מ' מן החוף אתה בכלל לא יכול, במקרים מסוימים, לבנות. הצעת החוק הזו יוצרת את המנגנון המאזן בדמות הדיונים בוועדה לשמירת הסביבה החופית, שלפעמים גם תאפשר את הבניה, כאשר הבניה הזו נדרשת. המנגנון הזה הוא מנגנון גמיש יותר, ולכן, דווקא למפרץ אילת הוא מנגנון מתאים יותר, כי במפרץ אילת אנחנו כולנו רוצים פיתוח לטובת תיירות, לטובת אינטרסים אחרים שיש לנו, אבל אנחנו רוצים שהפיתוח הזה ייעשה תוך כדי התחשבות בשיקולים הסביבתיים, החברתיים וגם הכלכליים.

אני רוצה להביע מעל במת הכנסת הערכה לעמדתם המקצועית של שר הפנים ושל השר להגנת הסביבה בוועדת השרים לענייני חקיקה. אני חושב שהחלטת ועדת השרים לענייני חקיקה שהתקבלה נגד הצעת החוק הזו- בטעות יסודה. אני חושב שהאינפורמציה שנמסרה לוועדה איננה נכונה לגבי השלכות החוק הזה. החוק הזה הוא לא חוק שמונע פיתוח, הוא לא חוק שמונע בניה. הוא מאפשר פיתוח והוא מאפשר בניה, כאשר הבניה נעשית בצורה מאוזנת, שקולה, תוך התחשבות במכלול השיקולים הרלבנטיים, הסביבתיים, החברתיים והכלכליים.

אני שמח על כך שמוגש ערעור בפני מליאת הממשלה על החלטת ועדת השרים. אני מקווה וגם בטוח שהממשלה, בסופו של דבר, תודיע על תמיכתה בחוק הזה. אין שום סיבה לממשלת ישראל להתייצב נגד שמירתו של מפרץ אילת. מפרץ אילת הוא נכס של כולנו, חשוב לכל אחד מאזרחי ישראל. את המפרץ הזה צריך לשמור, צריך לפתח, בראיה מאוזנת, כוללת, וזה מה שהחוק הזה מאפשר. החוק שמחיל על מפרץ אילת את אותו מנגנון מאוזן שיש לנו לגבי חופי הים התיכון הוא חוק נכון וראוי ונכון, כפי שאמרתי בפתיחת דבריי, שהכנסת כולה תתאחד בתמיכה בו.

לפי פנייתו של יושב ראש הקואליציה אני הסכמתי לדחות את התשובה ואת ההצבעה למועד אחר מתוך תקווה שבאמת עד אז אנחנו נגיע למצב שהחוק הזה יוכל לעבור, כפי שמגיע לו וראוי לאזרחי ישראל, אכן, בתמיכה כללית של הבית הזה.

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

תודה לחבר הכנסת דב חנין. אני מבקש מכולם לשבת. אי אפשר לנהל כך את הדיון. אני מבקש מכל חברי הכנסת לשבת. התשובה וההצבעה במועד אחר.