שאילתא: תקנות לחוק חופש המידע מידע על איכות הסביבה

01.11.06 קטגוריית: כללי

332. תקנות לחוק חופש המידע (תיקון מס' 3) (מידע על איכות הסביבה)

חבר הכנסת דב חנין שאל את השר להגנת הסביבה

ביום ט"ז בתמוז התשס"ו (12 ביולי 2006):

ב-27 ביולי 2005, התקבל חוק חופש המידע (תיקון מס' 3) (מידע על איכות הסביבה), התשס"ה-2005 במליאת הכנסת. בסעיף 2 לחוק זה נקבע כי בתוך שישה חודשים יובאו תקנות לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת. כעת, חודש יולי 2006, כשנה לאחר העברת החוק, עדיין לא הובאו התקנות לאישור הכנסת.

רצוני לשאול:

1. מדוע עדיין לא תוקנו התקנות לחוק?

2. מתי יובאו התקנות לאישור הכנסת?

השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא:

תיקון מס' 3 לחוק חופש המידע, שעניינו העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור, מהווה אחד ההישגים הגדולים של שדולת איכות הסביבה בכנסת ושל המשרד להגנת הסביבה. המשרד, בהובלה של חברי כנסת רבים מהשדולה ובסיוע מצד הארגונים הירוקים, תמך בתיקון האמור, העתיד להקל על קבלת מידע בנושאים מרכזיים בתחום איכות הסביבה, מבלי הצורך להגיש בקשה, לשלם אגרה ולהמתין שבועות וחודשים עד לקבלת המידע.

כפי שדיווחו נציגי המשרד בוועדת הפנים עוד קודם לקבלת התיקון, התקנת התקנות חייבה ליבון משפטי ממושך בקרב משרדי הממשלה בשל הצורך למזער את הפגיעה באינטרסים כלכליים ואחרים והגעה לעקרונות וכללים מוסכמים שיש להם השלכה, בין היתר, על הקופה הציבורית.

בתאריך 11 ביולי 2006 הופץ נוסח התקנות בין שרי האוצר, הפנים והמשפטים לצורך קיום חובת התייעצות וקבלת הסכמתם כנדרש על-פי החוק. עם קבלת הסכמתם יועבר נוסח התקנות לאישור וועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

תודה, שאלה נוספת. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין.

דב חנין (חד"ש):

הכל על בסיס ענייני.

אני רוצה לברך את השר פעמיים. פעם ראשונה על עמדתו שהוא הביע מעל לדוכן בנושא נציבות הדורות הבאים. אכן, ביטול נציבות הדורות הבאים, אם אכן יתרחש, יהיה פגיעה קשה ביכולת לשקלל את השיקולים הסביבתיים ואת התפיסות של הפיתוח המקיים בעבודת הכנסת, ואני מקווה שעד שהרעיון הזה יובא לקריאה ראשונה באמת ייעשה מאמץ אמיתי מצד כל הגורמים בבית הזה, להבטיח שהמכשיר החשוב הזה בכל זאת יישמר בכנסת.

הברכה השניה אליך, אדוני השר, באמת נוגעת לתשובה לשאילתה. אני שמח שסוף סוף, אמנם באיחור, יוצאות התקנות לדרך, אני ער למורכבות של העניין אבל זה גם דבר חשוב בצורה בלתי רגילה. התקנות האלה יאפשרו לציבור הישראלי לקבל מידע זמין על המצב הסביבתי שמסביב לו. המידע הזה חשוב. המידע הזה לפעמים הוא מידע שצריך לגרום לציבור לפעולה, ולפעמים הוא גם יכול להיות מידע מרגיע. המידע האובייקטיבי הזה הוא חשוב, הוא יתרום לדיון, יתרום לפעילות הסביבתית, ולעשייה הסביבתית, ובסופו של דבר יחזק גם את המשרד להגנת הסביבה בעבודתו.

אדוני השר, אני – –

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

חבר הכנסת חנין, אנחנו באמת מאפשרים שאלה נוספת, אבל אצלך היא מפוצלת לכמה שאלות וכמה תודות, ובסוף – –

דב חנין (חד"ש):

אז הנה, אני מגיע לחלק השאלה הסופי: אדוני השר, כיוון שאני ער לכך שהנושא הזה הוא מורכב, אני חושב שחשוב שתתחייב מעל במת הכנסת שמשרדך יעשה מאמץ נוכח העובדה שאנחנו כבר באיחור ביחס לחוק הזה, לגמור את הליך ההיוועצות הפנימי בממשלה, ולהביא במהרה, בתוך חודש, את התקנות לכנסת בכדי שבאמת החוק יוכל לצאת לדרך ויבוא הציבור – תבוא תשובה לזכותו של הציבור למידע סביבתי אמין – –

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

תודה לחבר הכנסת חנין. השר רוצה להשיב?

השר לאיכות הסביבה גדעון עזרא:

אני מוכרח לומר לך שאני קראתי בתשובה שלי שאני צריך לקבל את הסכמתם של שרי האוצר, הפנים והמשפטים – כל אחד ואחד מהגורמים הללו, גם אם ימהר להשיב, אני לא בטוח שהתשובות תהיינה חיוביות, אני לא בטוח שזה יהיה תוך חודש. אני מבטיח לך שיש לנו כוונה שזה יהיה כמה שיותר מהר. אבל קשה לי לדבר בשמם של אותם משרדים, והנושא הכספי הוא נושא בעייתי למשרד האוצר, לפחות זה. לפי דעתי, עם המשפטים והפנים – אתם נוכל להגיע להסכמה יותר מהירה אם הם ישנסו מותניים.

היו"ר יצחק אהרונוביץ:

תודה, שאילתא 355 – סככות וגגות עשויים אסבסט במוסדות החינוך. בבקשה.