הצבעה על הצעת חוק שמירת הסביבה החופית תיקון: מפרץ אילת

06.12.06 קטגוריית: ירוק

היו"ר אמנון כהן:

אנחנו עוברים לנושא הבא: הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), התשס"ו-2006, של חבר הכנסת דב חנין. תשובה והצבעה בלבד.

משיב השר גדעון עזרא. בבקשה.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, חבר הכנסת דב חנין, אני מדבר בשם הגנת הסביבה ולא איכות הסביבה.

מטרתו של חוק שמירת הסביבה החופית הקיים היא לשמר ולשקם את חופי הים התיכון, והוראותיו אינן חלות כיום על חופים אחרים בארץ. יתירה מכך, הוועדה לשמירת הסביבה החופית, שהוקמה ופועלת מכוח חוק התכנון והבנייה, אינה מוסמכת לדון בתוכניות הנוגעות לחופי אילת.

מטרתה של הצעת החוק שלפנינו להחיל את הוראות חוק שמירת הסביבה החופית גם על חופי אילת, לצורך מניעת פגיעה בסביבה החופית הייחודית של המפרץ ולצורך יצירת מסגרת נורמטיבית אחידה לחופי ישראל, כמוצע.

אשר על כן, החליטה הממשלה לתמוך בהצעת החוק, בתנאי שהמציע יתחייב לקדם את הצעתו בתיאום עם משרדי הפנים, התיירות, המשפטים, התחבורה, הבטיחות בדרכים וההגנה על הסביבה. בהתאם לכך ובכפוף לתנאי האמור, אני מבקש שהמליאה תאשר את הצעת החוק בקריאה טרומית ואת העברתה לוועדת הפנים והגנת הסביבה, לצורך הכנתה לקריאה ראשונה.

אדוני חבר הכנסת חנין, אתה מסכים? צריך להבין את ההבדלים שיש בין חופי אילת לבין חופי הים התיכון, לכן התיאום הזה נדרש.

דב חנין (חד"ש):

מסכים.

השר להגנת הסביבה גדעון עזרא:

אני מודה לך ומבקש להצביע בעד הצעת החוק.

היו"ר אמנון כהן:

המציע מאשר?

דב חנין (חד"ש):

כן.

היו"ר אמנון כהן:

חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), התשס"ו-2006, של חבר הכנסת דב חנין.

הצבעה מס' 12

  • בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון מוקדם בוועדה – 27
  • נגד – אין
  • נמנעים – אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק שמירת הסביבה החופית (תיקון – מפרץ אילת), התשס"ו-2006, לדיון מוקדם בוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.

היו"ר אמנון כהן:

בעד ההצעה – 27, אין נגד, אין נמנעים. הצעת החוק עוברת להכנה לקריאה ראשונה בוועדת הפנים והגנת הסביבה.