נאום ח"כ חנין בעניין הצ"ח סדר הדין הפלילי (תיקון – הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית )

17.07.07 קטגוריית: חברה וכלכלה, שלום ודמוקרטיה

דב חנין (חד"ש):

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, הצעת החוק שבפניכם מכניסה למשפט הישראלי עיקרון שראוי היה שיהיה בו לפני שנים רבות.

היו"ר אמנון כהן:

אני מבקש מהסדרנים לעשות קצת סדר עם חברי הכנסת. אני לא שומע את מציע החוק, ובטח גם החברים לא שומעים.

דב חנין (חד"ש):

העיקרון הוא פשוט ומובן: כמו שחקירה משטרתית נפתחת, היא צריכה גם להסתיים, והחוק צריך לקבוע מסגרת זמן לחקירה משטרתית כדי שלא ייווצר מצב – כמו שקורה אצלנו – שחקירות משטרה רק נפתחות, אבל אזרחים רבים, רבים מדי, חיים את כל חייהם בצלם של תיקי משטרה פתוחים.

לכן, הצעת החוק הזאת קובעת מערכת מאוד מאוד מידתית, שקולה, מאוזנת, של הגבלת משך זמן החקירה, והמועד הקובע לעניין משך הזמן הזה הוא יום פתיחת החקירה. אני מדגיש את העיקרון הזה מכיוון שלפעמים, במקרים רבים, המשטרה עושה תהליכים קודמים לחקירה, והם אינם נכללים במשך הזמן שבו המשטרה מוגבלת לפעול. המערכת שאנחנו מציעים היא מערכת מדורגת. בעבירה מסוג חטא משך זמן החקירה יהיה עד שישה חודשים; בעבירה מסוג עוון – עד שנה; בעבירה שדינה מאסר בין שלוש לעשר שנים – חקירה של שנתיים; בעבירה שדינה עשר שנות מאסר או יותר משך החקירה לא יוגבל.

החוק קובע מנגנונים שמאפשרים חריגה ממשך הזמן הקבוע באותו עיקרון. החריגה הזאת תתאפשר לפי החלטת היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך. יש בה מנגנון של השלמת חקירות – משך זמן קבוע להשלמת חקירות – ואפשרות לפרקליט המחוז, בנסיבות מיוחדות, להאריך את משך הזמן שנקבע להשלמת החקירות.

החוק מציע מסגרת זמנים לטיפול התביעה בחומרי משטרה שהגיעו לידיה. שוב, גם מסגרת הזמנים הזאת מדורגת לפי חומרתה של העבירה: בתיקים שבהם מטפל תובע משטרתי מסגרת הזמן היא תשעה חודשים; תובע מפרקליטות המדינה – עד 12 חודשים מיום סיום החקירה; ובכל האישומים לפי העבירות המנויות בתוספת הרביעית, שאלה כל העבירות הקשות, המסובכות הבין-לאומיות, הכלכליות – 18 חודשים לטיפול התביעה הכללית בחומר החקירה שמגיע לידיה מיום סיום החקירה.

עמיתי חברי הכנסת, לכולנו ברור שלחקירת משטרה יש השלכות משמעותיות על חייו של הנחקר. בכוחה של החקירה לפגוע בכבודו ובשמו הטוב של החשוד, במעמדו החברתי, במקור פרנסתו ובאינטרסים ובזכויות חשובים אחרים שלו. לכן, ראוי לצמצם את משך התנהלות החקירה במטרה להפחית, עד כמה שניתן, את הפגיעה במי שמתנהלת נגדו חקירה.

אני רוצה לומר שהטעם הזה, של הגנה על זכויות האזרח, הוא כמובן טעם מרכזי ביסודה של הצעת החוק הזאת, אבל הוא איננו הטעם היחיד. אנחנו חושבים ששיקולים נוספים צריכים להוביל לתמיכה בהצעת החוק הזאת. התמהמהות בחקירה ובהגשת כתבי אישום מביאה לידי פגיעה ממשית ביכולתו של בית-המשפט להגיע לחקר האמת, ולכן חוק שמגביל את זמן החקירה ואת משך טיפול התביעה בחומרי החקירה הוא גם תרומה למערכת המשפט עצמה וליכולת שלה להגיע לחקר האמת. הרי לא יכול להיות ספק שעדים אשר מתבקשים להעיד על אירועים שהתרחשו שנים רבות קודם למועד מתן העדות הם שליחים גרועים מאוד לחיפוש האמת.

שיקול נוסף בתמיכה בחוק הזה קשור ליעילות אכיפת החוק. ספרות קרימינולוגית ענפה הדנה באפקטיביות מערכת אכיפת החוק כמערכת שאחת ממטרותיה היא השגת הרתעה, מלמדת שאלמנט ההרתעה נוצר בעיקר כתוצאה מוודאות התפיסה ומוודאות התגובה החברתית. ודאות התפיסה ומהירות התגובה נחשבים מאות שנים למשתנים החשובים והמרכזיים ביותר ביצירת הרתעה כללית, משתנים שחשיבותם גדולה יותר מאשר חומרת הסנקציה העונשית בסוף ההליך הפלילי.

עמיתי חברי הכנסת, החוק הזה הוכן בסיוע עמיתים ומשפטנים מהתוכנית לזכויות בהליך הפלילי באוניברסיטת תל-אביב, ויש לו תמיכה רבה מצד אנשי המשפטים באקדמיה. החוק הזה קיבל תמיכה, כמובן, מהאגודה לזכויות האזרח ומארגוני זכויות אזרח אחרים. החוק הזה זוכה לתמיכה מהסניגוריה הציבורית, שגם היא מביעה עמדה חד-משמעית של תמיכה בחוק הזה, מתוך שיקולים רבים ומגוונים.

עמיתי חברי הכנסת, אני מבין שבוועדת השרים לענייני חקיקה, שדנה בחוק, לא הושגה החלטה.

השרה רוחמה אברהם-בלילא:

לא נצביע עליה עכשיו כי נצטרך להצביע נגד, ואני חושבת שזה חוק טוב. תן לי אפשרות לערער על זה ונצביע עליו.

דב חנין (חד"ש):

אם כן, אני מסכים להצעתה של השרה המקשרת, ואתן לה את האפשרות לערער על ההחלטה. אני חושב שהחוק הזה הוא חוק ראוי.

אני פונה פה אל חברי הכנסת מכל קצות הבית. אני יודע שהרבה פעמים יש ויכוחים על מערכת המשפט, ובוויכוחים האלה יש עמדות שונות בבית הזה. החוק הזה לא בא להחליש את מערכת המשפט. החוק הזה בא לחזק את מערכת המשפט, לחזק את זכויות האדם, שהן יסודה של מערכת המשפט, אבל גם לחזק את יכולתו של בית-המשפט להגיע למשפט אמת ומשפט צדק, שמושג אך ורק כאשר ההליך לא מתמהמה ונמשך שנים רבות ומיותרות.

לכן, אדוני היושב-ראש, בהתאם להצעה של השרה המקשרת, אני אאפשר לשרים שתומכים בחוק לערער על החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה ולקבל תמיכת ממשלה בחוק הזה, שאני חושב שראוי שייכנס לספר החוקים במדינת ישראל. הוא יהיה תרומה גדולה ומשמעותית לזכויות האזרח במדינה הזאת, הוא יהיה תרומה גדולה ומשמעותית לזכויותיהם של הנחקרים, הוא יהיה תרומה גדולה ומשמעותית למערכת המשפט ולבתי-המשפט, והוא יהיה תרומה גדולה ומשמעותית ליכולת להגיע באמצעות החוק הפלילי להרתעה אפקטיבית של עבריינים, שידעו שהמשפטים לא יהיו בעוד דורות רבים אלא במהרה בימינו. תודה רבה, אדוני.