דו"ח תמצית חקיקה (אפריל 2008)

02.04.08 קטגוריית: כללי

לרגל סיום כנס החורף של הכנסת מצורף לעיונכם דוח תמציתי המסכם את רשימת החוקים שקודמו על ידי בשלבי החקיקה השונים (רק כאלה שהתקבלו כבר במליאת הכנסת).

בברכה,

דב

also in pdf version– 245 KB

הצעות חוק שהתקבלו בקריאה שניה ושלישית בכנס החורף

1. חוק איסור מכירת כרטיסי הגרלה לקטינים.

2. חוק הודעה לעובד – חוק המבטיח לעובדי קבלן מידע על תנאי החוזה שבו הם מועסקים. חוק זה בא לתקן מצב בו לא נאמר לעובד אילו תנאים סוכמו בין הקבלן למעסיק בפועל ולהבטיח כי עם תחילת ההעסקה יימסרו לעובד תנאי ההעסקה שבהם מחויב הקבלן כלפי המעסיק בפועל. החוק דורש כי יימסר לעובד המידע הדרוש לו כדי לדאוג למימוש זכויותיו.

3. חוק לצימצום זיהום האוויר מתחבורה (פרק שפוצל מתוך חוק אוויר נקי ושמתקן את פקודת התעבורה) – החוק יוצר סדר ברור בחלוקת הסמכויות בין הממשלה והשלטון המקומי ומסיים את המצב הקשה בו כל אחד משני הצדדים היה יכול לשתק יוזמות של הצד האחר. התיקון מחייב את הרשות המקומית לפעול להפחתת זיהום האוויר מתחבורה בכל מצב בו יש רמה גבוהה של זיהום באוויר.

4. הגנה על חופי מפרץ אילת (תיקון להצעת חוק שמירת הסביבה החופית) – החוק מחיל לראשונה את חוק החופים, החל על חופי הים התיכון, גם על מפרץ אילת.

5. הגנה על הכנרת – חוק אשר מחיל גם על חופי הכנרת את הוראות חוק שמירת הסביבה החופית, ומקים רשות (איגוד ערים כנרת) שתפעל להגנת הכנרת וחופיה.

הצעות שהתקבלו בקריאה שנייה ושלישית במושב הקודם של הכנסת הנכחית

6. איסור גביית תשלום בכניסה לגנים ציבוריים – (תיקון לפקודת העיריות, האוסר על הרשויות המקומיות לגבות תשלום בכניסה לגנים ציבוריים).

7. הארכת חופשת הלידה בשבועיים – דב הוא היוזם הראשון של החוק.

 

הצעת חוק שהתקבלה בקריאה ראשונה בכנס החורף

1. סמכויות פקחי הרשויות המקומיות באכיפה סביבתית – ההצעה מעניקה לרשויות המקומיות סמכויות אכיפה של חוקים סביבתיים ובכך משיגה בו זמנית מטרה סביבתית חשובה (הגברת האכיפה של חוקים סביבתיים), ומטרה חברתית חשובה (הזרמת כספי קנסות ממזהמים סביבתיים הישר לקופותיהן של הרשויות שתושביהן הם הנפגעים העיקריים מן הזיהום).

הצעות שהתקבלו בקריאה ראשונה במושב הקודם של הכנסת הנכחית

2. הצעת חוק אחריות מזמין לזכויות עובדים של קבלן שירותים – הצעת החוק קובעת שהאחריות לשמירה על זכויותיהם של עובדי הקבלן לא מוטלת רק על כתפי הקבלן המעסיק אותם אלא גם על כתפי המוסד שהזמין את שירותי הקבלן. מטרת הצעת החוק לשפר את ההגנה על עובדי הקבלן ולהילחם בתופעת "מכרזי ההפסד" בהם מוסדות גדולים מוציאים מכרזים לקבלני שירותים אשר ברור מהם כי קבלן השירותים לא יוכל להעסיק את עובדיו לפי דרישות החוק. במהלך כנס החורף נעשתה על הצעת החוק עבודה רבה בועדת העבודה והרווחה והיא מוכנה להצבעה בועדה לקריאה שניה ושלישית.

3. הצעת חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (דרכי ענישה) – מטרתה של הצעת החוק היא לשלול את הכדאיות הכלכלית שבפגיעה בסביבה, באמצעות פסיקת קנס תוך התחשבות בשווי הנזק הסביבתי שנגרם או בטובת ההנאה שהושגה או ברווחים שהופקו תוך ביצוע עבירה, בשורה של חוקים שעניינם הגנה על הסביבה. במהלך כנס החורף נעשתה על הצעת החוק עבודה רבה בועדת הפנים והגנת הסביבה והיא נמצאת לקראת הצבעה בועדה לקריאה שניה ושלישית.

4. הצעת חוק הפיקדון על מכלי משקה – הצעת החוק מחילה את חוק הפיקדון על כלל מכלי המשקה עד חמישה ליטרים ומטילה אחריות על יצרני ויבואני המשקאות לאיסוף מכלי המשקה הריקים, תוך קביעת יעדים כמותיים שיחולו ישירות עליהם. כמו כן מוגדל סכום הפיקדון, על מנת להגביר את התמריץ למחזר ולהגדיל את הכספים המושקעים בשיפור מערך האיסוף, הדורש שיפור רב. ההצעה עברה בקריאה טרומית אך מקודמת במקביל להצעת חוק ממשלתית דומה שעברה באותו היום בקריאה ראשונה.

 

הצעות חוק שהתקבלו בקריאה טרומית בכנס החורף

1. הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון – התיישנות עבירות שהתקיימו בעניינן הליכי חקירה או משפט) – הצעת החוק באה להתמודד עם תופעת התמשכותן הארוכה של חקירות משטרה בישראל. הצעת החוק דנה במניעת איפוס תקופת ההתיישנות המתאפשרת היום למשטרה בכל פעולת חקירה שמבוצעת על ידה.

2. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון – איסור הפליה במתן שירותי ביטוח, התשס"ז-2007) – הצעת החוק אוסרות על אפליה במתן שירותי ביטוח על רקע הלאום או מקום היישוב של מבקש הביטוח. הצעת החוק הונחה בעקבות ריבוי תלונות לפיהן חברות הביטוח אינן מספקות ביישוביהם של הפונים שירותי ביטוח, ובכלל זה שירותי ביטוח חובה לרכב. נוהג זה של חברות הביטוח רווח במיוחד בנגב, כמו גם בישובים ערביים בצפון.

3. הצעת חוק הגבלת השימוש בשקיות פלסטיק – הצעת חוק הבאה להסדיר את הפחתת השימוש בשקיות פלסטיק חד פעמיות בתהליך הדרגתי ותוך סיבסוד חלופות חסכוניות ומקיימות יותר.

4. הצעת חוק זכויות יוצרים – הגנה על זכויות אדריכלים – הצעת החוק באה להציע איזון ראוי בתחום ההגנה על זכויות היוצרים של האדריכלים. הצעת החוק מציעה לאפשר לבית המשפט מידה של שיקול דעת תוך התחשבות באינטרס הציבורי הרחב, בשאלה האם להוציא צו מניעה לעיכוב השלמת בנייתו של מבנה אדריכלי שלגביו ישנן חשדות להפרת זכויות יוצרים.

הצעות שהתקבלו בקריאה טרומית במושב הקודם של הכנסת הנכחית

5. הצעת חוק חובת אריזה בשקית נייר – ההצעה מבקשת לאסור בחוק על הרשתות לשיווק מזון לעשות שימוש בשקיות אריזה שאינן מנייר. הצעת החוק עברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.

6. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – בדיקות נוכחות מזהמים בקרקע, באוויר ובמקורות מים) – מטרת הצעת החוק היא להטמיע את תהליך הטיהור ושיקום הקרקע בהליך התכנוני מראשיתו. הצעת החוק מחייבת הכללת הוראות המתייחסות לזיהום הסביבתי כבר במועד הגשת התכנית וכתנאי להפקדה על ידי מוסד התכנון. הצעת החוק עברה לועדת הפנים והגנת הסביבה.

7. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – פרסום נגיש של סל הבריאות למבוטחים) – מטרת הצעת החוק לחייב את קופות החולים לפרסם בכל מרפאה את רשימת התרופות, הטיפולים והשירותים הכלולים בסל שירותי הבריאות, ולאפשר לציבור המבוטחים לעיין ברשימה זו בכל עת סבירה, להעתיקה או לצלמה. הצעת החוק הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

8. הצעת חוק המים (אמצעי אכיפה) – הצעת החוק באה ליצור מנגנוני דיווח עצמי של מפעלים וגורמים מזהמים אחרים על היקף הזיהום שהם פולטים, ובכך לשפר את יכולת הפיקוח הציבורי עליהם. כמו-כן, מוצע להפוך עבירות מסוימות בחוק המים לעבירות של ברירת משפט, דבר שייעל ויאיץ את תהליך האכיפה. הצעת החוק הועברה לועדת הכלכלה.

9. הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון – קבלני שירותים) – הצעת החוק באה להחיל על קבלני השירותים (למשל בתחום האבטחה, הניקיון או הסיעוד) את כל החובות החלות על קבלני כוח אדם רגילים.

10. הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון – הזכות להליכים חלופיים) – ההצעה באה לעגן בחוק את זכותם של קטינים המואשמים בביצוע עבירה להליך שיקומי של "צדק מאחה" על פני ההליך העונשי הרגיל.

11. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – שירותי הרפואה המונעת ושירותי הבריאות לתלמיד) – הצעת החוק באה למנוע את האפשרות להפריט את שירותי הרפואה המונעת בישראל, את טיפות החלב והבריאות לתלמיד. הצעת החוק הועברה לועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

שורה ארוכה של הצעות חוק סביבתיות וחברתיות נוספות נומקו במליאה וממתינות לתשובת ממשלה. לגבי הצעות חוק אלה מתנהל מו"מ נמרץ עם גורמי הממשלה השונים על מנת להגיע להסכמות אשר תאפשרנה את קידומן גם של ההצעות הללו.