אושר בטרומית: הצבת אנטנות תוכפף לחוק התכנון והבניה

02.07.08 קטגוריית: ירוק

על פי הצעת החוק תבוטל הפירצה בחוק שאיפשרה לחברות הסלולר לבנות אנטנות סלולריות ללא כל היתר ותכנון.

הצעת חוק ביטול פטור למיתקן גישה אלחוטית קובעת כי הפרצה בחוק התכנון והבנייה, אשר איפשרה עד היום לחברות הסלולר לבנות אנטנות סלולאריות באופן פרוע והורתה על פטור מהיתר בנייה עבור "מתקני גישה אלחוטיים" תבוטל והוראות החוק יחולו גם על המבקשים להקים אנטנות סלולריות.

עד כה, לא ניתנה לאזרחים כל הודעה מוקדמת על הכוונה להציב בקרבת בתיהם אנטנות סלולריות, לא ניתנה להם הזדמנות להתנגד להתקנה, והחברות הסלולאריות לא נדרשו לקיים הליך מסודר של אישור בועדות התכנון השונות.

פרצה זו התאפשרה בגלל תיקון ישן בחוק התכנון והבניה אשר נועד להקל על הקמתם של מתקנים אלחוטיים של בזק, מתקנים אשר כיום לא נעשה בהם עוד שימוש. בשל סעיף זה, היו חברות הסלולאר פטורות מבקשת היתר להקמת אנטנות. מצב דברים זה פגע בעיקרון הבסיסי של שיתוף הציבור בהליכי תכנון ובניה, ובעקרון השקיפות השלטונית. נוסף על ההשלכות הכלכליות שיש בהתקנת אנטנות שכאלה על ערכן של הדירות בסביבתן, עלולות להיות לאנטנות גם השלכות על בריאות הציבור, ולפיכך עורר הדבר התנגדות רבה בקרב אזרחים רבים וארגוני הסביבה והבריאות.

מן הפורום לסלולריות שפויה נמסר כי: "יש לנהוג כאן לפי עקרון 'הזהירות המונעת', ולפעול לשם הקטנת הסכנות הפוטנציאליות הכרוכות בחשיפה למוקדי שידור ולמען שיתוף הציבור בתהליך, וזאת עד שתתברר לאשורה השפעתה הבריאותית של הקרינה מן  האנטנות".

דב: "הכנסת עשתה צעד משמעותי להתגבר על השערורייה של הקמת אנטנות בלי ידיעת האזרחים ובלי יכולתם להתנגד. הפטור למתקני גישה לא נועד לאנטנות סלולאריות וחובתנו לסתום את הפרצה הקיימת בחוק. פרצה זו מאפשרת לחברות הסלולאר להערים על הציבור ולעקוף את רצונותיו. אני מביע את הערכתי לחברי הכנסת שהצליחו לעמוד בפני הלחצים הקשים שהופעלו עליהם".

להצעת החוק.