פרוטוקול דיון המליאה באישור בקריאה ראשונה של חוק המאגר הביומטרי לו דב התנגד

29.10.08 קטגוריית: שלום ודמוקרטיה

למידע נוסף על הצעת החוק ולקישורים נוספים, ראו בפוסט המרכזי, כאן.

הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט–2008
[רשומות (הצעות חוק, חוב' מ/408).]
(קריאה ראשונה)

היו"ר אמנון כהן:

המשך סדר-היום: הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט–2008, בקריאה ראשונה. שר הפנים מאיר שטרית, בבקשה אדוני.

שר הפנים מאיר שטרית:

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מביא בזאת לאישור הכנסת הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע, התשס"ט–2008, לאחר שאושרה בממשלה ובוועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת החוק.

החוק המוצע בא להתמודד עם הבעיות החמורות שמולן ניצבת מדינת ישראל בשנים האחרנות בתחום מסמכי הזיהוי המונפקים בידי משרד הפנים – זיוף תעודות זהות, דרכונים ותעודות מעבר, ניפוק תיעוד כפול לאותו אדם, ו"גנבת זהות" של אדם בידי אדם אחר תוך שימוש בתיעוד הרשום על שם האדם שממנו נגנבה הזהות. תופעות אלה מאפשרות שימוש לרעה במסמכי הזיהוי לצורך הגירה בלתי חוקית, ביצוע עבירות פליליות וכלכליות, ופעילות הפוגעת בביטחון המדינה.

מסמכי הזיהוי המונפקים כיום קלים לזיוף בידי גורמים עברייניים המנסים לעתים להסתייע בעובדי המדינה לצורך כך. בשנים 2005 עד 2007 דווח למשרד הפנים על אובדן, גנבה והשחתה של כ-150,000 תעודות זהות בשנה, שבשלהם הוגשו בקשות להנפקת תעודות זהות חדשות. במקרים רבים מדובר באובדן, בגנבה או בהשחתה שאירעו כמה פעמים לאותו תושב במהלך השנים האמורות. מנתוני משטרת ישראל עולה כי כ-52% מבין מחליפי תעודות הזהות בשנים 1995 עד 2006 הינם בעלי עבר פלילי, מהם 10% בעלי עבר פלילי של זיוף מסמכים והפצתם. מדובר בתופעות בעלות היקף עצום ומסוכן הן בפן הכללי-המדינתי והן בפן הפרטי של כל תושב ואזרח החשוף לפגיעות שונות כתוצאה ממעשי המרמה השונים המתאפשרים כתוצאה מהקלות הבלתי נסבלת של זיוף המסמכים הרשמיים שמנפיקה המדינה.

מטרת החוק המוצע היא לקבוע הסדרים אשר יאפשרו אימות זהות וזיהוי של תושבי ישראל תוך שימוש באמצעים ביומטריים ובנתונים ביומטריים שיופקו מהם, שייכללו במסמכי הזיהוי ובמאגר ביומטרי מרכזי, באופן שיקשה מאוד על זיוף התיעוד, ניפוק תיעוד כפול לאותו אדם ושימוש בזהות גנובה. האמצעים הביומטריים שאותם מוצע לכלול כאמור הם מאפיינים אנושיים פיזיולוגיים ייחודיים של אדם, הניתנים למדידה ממוחשבת – מדובר על תווי הפנים של אדם וטביעות שתי האצבעות המורות שלו – שתי האצבעות האלה – שיהיו מוצגים בצורה של תמונה ממוחשבת. הנתונים הביומטריים שמוצע לכלול כאמור הם אלה המופקים מהאמצעים הביומטריים ואשר באמצעותם יתאפשר זיהוי – –

ראובן ריבלין (הליכוד):

בהצבעות הכפולות ביקשתי שיהיה – – – זיהוי ביומטרי, וכל הכנסת – – –

שר הפנים מאיר שטרית:

קמה על רגליה. אבל בינתיים בעולם כולו הולכים לזה.

ראובן ריבלין (הליכוד):

בוודאי. בבית-מלון אתה נכנס עם זיהוי ביומטרי.

שר הפנים מאיר שטרית:

נכון. זיהוי או אימות זהותו של אדם באופן ממוחשב.

החוק המוצע מסדיר את הסמכות לנטילת אמצעים ביומטריים מתושבים לצורך הנפקת מסמכי זיהוי, הפקת נתונים ביומטריים מאמצעים אלה, הכללתם במסמכי זיהוי ובמאגר ביומטרי שינוהל על-ידי רשות שתוקם לצורך כך במשרד הפנים, והדרכים לבירור ולאימות זהותו של אדם בדרך של השוואה ביומטרית מול מסמכי הזיהוי הביומטריים או מול המאגר הביומטרי.

כמו כן, מסדיר החוק המוצע את אופן הטיפול במידע ביומטרי שניטל לפיו, העברתו אל המאגר הביומטרי וממנו, והשימוש בו, לרבות בידי משטרת ישראל ורשויות הביטחון, לצורך מימוש יעדיהם ותפקידיהם ובין השאר לצורך זיהוי תושבים, חקירת פשעים, סיכול פיגועים, הגנה מפני פגיעה בחיי אדם וזיהוי נפגעים וחללים, והכול בהתאם להוראות המגבילות המוצעות בחוק. לאור העובדה כי המדובר במידע רגיש, כאמור לעיל, מסדיר החוק המוצע באופן מפורט ומחמיר את נושא הגישה למידע ואופן העברתו, תוך מתן מענה לנושאים של הגנת הפרטיות ואבטחת המידע.

בנוסף, מסדיר החוק המוצע עניין חשוב וחדשני בתחום השירות לתושבי המדינה – הנפקת תעודת זהות שתתבסס על טכנולוגיה של "כרטיס חכם": תעודת הזהות תכיל שבב שבו ייכללו, בנוסף למידע הביומטרי, גם תעודות דיגיטליות לאימות ולחתימה אלקטרונית. הוספת מידע זה לתעודת הזהות והיכולות הטכנולוגיות שתהיינה קיימות בשבב יאפשרו לתושבי ישראל לבצע פעולות מול כל גורמי הממשלה באמצעים אלקטרוניים, ובכלל זה לחתום אלקטרונית על מסמכים וטפסים, במקום חתימה ידנית הנדרשת כיום, וזאת כחלק מתפיסת "ממשל זמין".

אדוני היושב-ראש, מטרתי היא להביא לכך שאדם יוכל לקבל את כל שירותי הממשלה במרחק שבין האצבעות שלו למקלדת, כלומר שאדם יוכל, באמצעות מחשב, להתקשר לממשלה, לקבל  תשלומים, לשלם תשלומים, לעשות כל פעולה של חתימה על מסמך, בלי צורך לבוא למשרד ממשלתי ולעמוד בתור כדי לחתום על נייר כלשהו.

שי חרמש (קדימה):

אדוני, מה תעשה עם הפקידים?

שר הפנים מאיר שטרית:

הפקידים ידאגו לתת תשובות לאנשים הללו, לקבל את החתימות ולעבור על החומרים בלי שיטרידו אותם, כל אחד, שעתיים. יוכל כל אחד, אלקטרונית, לקבל תשובות ולתת תשובות.

הצעת החוק גובשה מתוך הכרת והבנת הבעיות הקשות שעמן מתמודדת המדינה בעניין זיוף מסמכי זיהוי, כמו גם מודעות לפוטנציאל הסיכון שבהקמת מאגר ביומטרי, שקילת הבעיות ודרכי ההתמודדות עמן תוך מציאת פתרונות שונים, חסמים ואיזונים ראויים. הצעת החוק באה לענות על צורך משמעותי, כמעט קיומי במדינת ישראל. לגיבוש הצעת החוק קדמו שלבים מהותיים של חשיבה, דיונים רחבי היקף, שקילת ההיבטים הרבים והשונים, גיבוש תורת הפעלה והטמעתה הלכה למעשה בנוסח המוצע, והיא פרי של עבודה יסודית ומאומצת של אנשי מקצוע בתחום המשפט והטכנולוגיה אשר ישבו על המדוכה ימים ולילות – לקח לנו בערך שנה להכין את הצעת החוק בדיונים עם משרד המשפטים ואנשי טכנולוגיה, שנה שלמה – וחתרו אל התוצאה הראויה ביותר. מדובר בעניין חוצה מפלגות ודעות כשהאינטרס העליון העומד על הפרק הוא טובת המדינה ותושביה.

אדוני היושב-ראש, אני גם רוצה להוסיף על זה עוד כמה דברים. בביקורי האחרון בארצות-הברית, שבו נפגשתי עם השר לביטחון המולדת וגם עם סגן שרת החוץ האמריקני, ביקשתי להוריד את הדרישה לוויזות מתושבי ישראל. ברור שהתנאי הבלעדי האלמנטרי כדי שזה יתקיים הוא הנפקתם של דרכונים ביומטריים, כמו שאירופה עושה היום וכמו שארצות-הברית עושה היום. בכל העולם עוברים היום למסמכים ביומטריים. יפן, שממנה באתי בשבוע שעבר, היום לוקחת טביעות אצבע וצילומי פנים מכל אורח שבא לבקר אצלם, שבעה מיליוני אנשים בשנה. ארצות-הברית לוקחת מכל מי שנכנס טביעות ביומטריות. משנת 2010, ארצות-הברית לא תרשה כניסה של אף אדם שלא בא עם דרכון ביומטרי. אני חושב שהדבר הזה מבחינת ישראל הוא חיוני פי-אלף בגלל הרגישות שיש לנו והקלות הבלתי נסבלת של חדירת מחבלים לישראל בזהות מזויפת וחדירת מבריחים ואנשים אחרים. אדוני היושב-ראש, מזעזע לחשוב שעל-פי נתוני המשטרה יש בארץ 350,000 אזרחים שמסתובבים עם תעודות זהות מזויפות. לא צריך לומר יותר מזה. הדבר הזה יכול למנוע באופן טוטלי את היכולת לזייף זהות של אדם.

לכן, אני מבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה להכנה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

היו"ר אמנון כהן:

תודה רבה. נרשמו כמה חברי כנסת לדבר ולהביע את עמדתם בחוק הזה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה.  אחריו – חבר הכנסת דב חנין.

אריה אלדד (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, אבא שלי עליו השלום גר ברחביה בירושלים, והיה מקבל דואר רשום בסניף דואר רחביה. הפקידים שם הכירו אותו. הוא היה בא מדי שבוע לקחת מכתב או חבילה שנשלחו אליו בדואר רשום. יום אחד פנה אליו משום מה פקיד שהכיר אותו הרבה שנים ואמר לו: "דוקטור אלדד, תעודת זהות בבקשה".

הוא הסתכל עליו ואמר לו: למה לך תעודת זהות, אני בעצמי פה. זה מה שאנחנו רוצים שיהיה בתעודת הזהות החדשה. אני תמיד הערצתי את אנשי משמר הגבול שמבקשים תעודת זהות באיזה מחסום, מסתכלים עליה בערך שתי אלפיות שנייה ומחזירים אותה לנהג, כאילו הם מסוגלים לזהות אותו בתמונה שצולמה לפני 30 שנה. אין שום סיכוי, זה הלוא פיקציה. אנחנו ערב בחירות, חברי הכנסת, ושר הפנים אומר לנו ש-350,000 תעודות זהות מזויפות יש. כמה מנדטים זה?

ראובן ריבלין (הליכוד):

כמעט 10%.

אריה אלדד (האיחוד הלאומי – מפד"ל):

12 חברי כנסת עלולים לשבת פה שלא כדין בזכות תעודות זהות מזויפות ונשמע פה טיעונים עוד מעט, שבגלל צנעת הפרט. למה אנחנו רוצים להימנע מהמסמך הזה, למה אנחנו חוששים מהפולשנות של טביעת האצבעות. כל הנימוקים של צנעת הפרט מוכרים לי היטב. אלה נימוקים שצריכים למנוע חדירה פולשנית לזהות, אבל גם ברור לי שרוב אלה שמתנגדים לתעודות זהות ביומטריות זה עבריינים, מחבלים, אנשים שנהנים מזהות גנובה, שאולה, מזויפת. אנחנו יודעים להצביע עליהם, ברובם. אנחנו יודעים מי באמת שודד כספי ביטוח לאומי באמצעות טיעונים מזויפים, באמצעות מרכז חיים שאיננו כאן אלא במקום אחר אבל נשען על תעודות זהות מזויפות.

חברי הכנסת, אין לי ספק שהדבר הזה, של זהות גנובה, מזויפת, שאולה הוא מכת מדינה ואפשר להילחם בה אפילו עוד בכנסת הנוכחית ולבטל את הצרה הזאת.

אני קורא לכולכם, למרות ההסתייגויות מפני החשש התיאורטי מפגיעה בצנעת הפרט, להילחם במכת המדינה. תודה רבה.

היו"ר אמנון כהן:

תודה לחבר הכנסת אלדד. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה.

דב חנין (חד"ש):

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, האזנתי בקשב רב לדבריו של השר וגם לדברי קודמי, חבר הכנסת אלדד, אבל אני חייב לומר לכם עמיתי, שבהצעת החוק הזאת יש דברים ראויים ונכונים אבל יש גם דברים מיותרים ואפילו מסוכנים. אנחנו צריכים להבחין, עמיתי חברי הכנסת, בין המהלך של הנהגת מסמכי זיהוי ביומטריים, שגם מדינות אחרות בעולם עשו אותו, וכפי שאמר בלהט קודמי, חבר הכנסת אלדד, למהלך כזה יש  טעם, יש בו גם היגיון כדי להתמודד עם התופעה הרווחת, ככל הנראה, למרבית הצער, של זיוף מסמכי זיהוי. זה מהלך אחד שנעשה בחוק הזה.

מהלך אחר שנעשה בחוק הזה, שהוא מהלך מיותר ולצערי גם מסוכן – המהלך של הקמת מאגר המידע הביומטרי שיכיל טביעת אצבעות ותצלום ביומטרי של כל אוכלוסיית המדינה. מדינת ישראל תהיה המדינה המערבית הראשונה, ככל שאני יכול לומר, שתחליט על הקמת מאגר מידע כל כך רגיש, וזאת למרות שאפילו מומחים של משרד הפנים, ככל שאני יודע, אישרו שאין צורך במאגר כזה כדי להילחם בזיופים של תעודות זיהוי ודרכונים. יותר מזה, גם המועצה להגנת הפרטיות, שמתמנית על-ידי שר המשפטים, קראה לממשלה להשעות את הצעת החוק ולהימנע מהקמת מאגר ביומטרי רגיש. מומחים לטכנולוגיית מידע מזהירים ששימוש במאגר כזה עלול לפעול כבומרנג ולפגוע באזרחים תמימים ושומרי חוק.

לכן, גם האגודה לזכויות האזרח וגם לשכת עורכי-הדין קראו לנו, חברי הכנסת, לשקול היטב את עמדתנו ולהימנע מהמהלך החפוז והמהיר הזה של החקיקה בשל פוטנציאל הפגיעה העצום שהוא יכול להסב לזכויות היסוד ובראשן, זכות היסוד לפרטיות.

לכן, עמיתי חברי הכנסת, לאור פוטנציאל הפגיעה הגדול בזכויות יסוד, אני מציע לנו לא לקדם הצעת חוק כזאת בצורה כל כך נמהרת ומהירה, ללא בחינה מעמיקה וללא דיון ציבורי ראוי. אני מציע לכם, עמיתי חברי הכנסת, לא להצביע בעד הצעת החוק הזאת בקריאה הראשונה הזאת, מבלי שאנחנו עושים בחינה מעמיקה שלה בשל ההשלכות הפוטנציאליות הקשות שלה על זכויות אדם. תודה רבה.

היו"ר אמנון כהן:

תודה רבה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה.

נסים זאב (ש"ס):

אדוני היושב-ראש, כבוד השר, אני מחזק את ידך בהצעת החוק. זאת הצעת חוק מאוד חשובה למדינת ישראל, שהפשע בה הולך וגואה. כשדיברת על מחבלים, אני חושב שהמחבלים המסוכנים שלנו זה עולם הפשיעה, שכבר אין לנו שליטה עליהם. היינו בסיורים של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושמענו על החשיבות הרבה גם בוועדת הסמים ודיברו על הנושא הזה במשטרת ישראל – טביעת האצבעות, שעל זה אמר דב חנין שזה כל כך פוגע בזכותו של הפרט. תגיד לי, למה אתה מבין שאתה, חבר הכנסת דב חנין, מגיע לארצות-הברית ודורשים ממך טביעת אצבעות. דורשים ממך את אותה תעודת זהות שאתה מתבקש לעשות במדינת ישראל. אתה עושה את זה לא פעם אחת אלא כל פעם שאתה נכנס, כי הם רוצים לדעת אם הפנים אותם פנים, אם זה אותו צבע עיניים. בכל פעם שאני נוסע אני עושה את זה, ואין לי שום תלונות. אז איך אתה רוצה להתמודד עם עולם הפשע פה, במדינת ישראל – כבר אין לנו שליטה. לכן, כשאנחנו אומרים שאולי זו פגיעה באזרחי ישראל התמימים, תאמין לי שזה לא מיועד לשם כך. אנחנו לא נהיה כל כך תמימים ונדבר בתום לב וניתן אפשרות לאלה שמלכתחילה אומרים שאולי נגנב להם או אבד להם. פעם זה הולך בגנבה ופעם באבדה, כי אי-אפשר להגיד כל הזמן שזה נגנב. פעם שמים את זה במכונת כביסה וזה נכנס לכביסה בטעות. יש גם מסחר, אבל אדוני השר, אתה יודע שהמצב של היום הוא שלוקחים תמונה עם מספר אחר או אותו מספר, עם תמונה של אדם אחר, ועושים עם זה כל מה שרוצים. אגב, זה גם היה בפספורט האמריקני עד לפני כמה שנים, עד שארצות-הברית הבינה כמה זה טיפשי לא להשתמש באותה טכנולוגיה. היום אי-אפשר לעשות את הזיופים האלה.

לכן, אדוני היושב-ראש וכבוד השר, אני מחזק את ידך בעניין הזה.

היו"ר אמנון כהן:

כבוד השר, רצית להשיב לנואמים ולשכנע אותם, גם אלה שמתלבטים, שיצביעו בעד. יישר כוח, באמת תקדמו את הצעת החוק עוד במושב הזה, לאחר דיונים מעמיקים בוועדה, כמובן.

שר הפנים מאיר שטרית:

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר שלא עושים פה שום דבר בקלות דעת ואני רוצה להרגיע את חבר הכנסת דב חנין. כשהיינו בדיונים במשרד המשפטים – למעלה מחצי שנה החוק התעכב בגלל דיונים במשרד המשפטים בדיוק על הסיפור של המאגר. דב חנין, אני אומר לך שנקטנו את כל האמצעים האפשריים, על דעת כל גורמי הביטחון בארץ, כדי להבטיח שאין גישה למאגר הזה לאף אחד, כדי להבטיח שהשימוש בו ייעשה רק כשצריך.

כמו כן, אני לא מבין את הרגישות הזאת, כי היום כשאנשים יוצאים משדה התעופה בן-גוריון, הם יכולים לשים את כף היד שלהם לשם צילום ביומטרי של כל כף היד, לא רק שתי אצבעות, וזה נשמר במאגר. יש מאות אלפי אזרחים שעושים זאת באופן רצוני – אף אחד לא התלונן שקרה לו איזה נזק. רק תועלת. הם באים מחו"ל, שמים את היד ונכנסים בלי צורך לעבור ביקורת דרכונים. תחשוב שזה יהיה אפשרי בכל מקום. בכניסה וביציאה לישראל, בבחירות, בהצבעה, אם הבחירות תעבורנה להיות ממוחשבות, אתה בא ושם אצבע על מחשב ואתה מזוהה. המתים לא יוכלו להצביע, זה נכון, אז אולי פוגעים בזכויות המתים… אבל מכל בחינה שהיא, אני לא הייתי כל כך נחרץ להזיז את החוק הזה אם לא הייתי רואה דרך העיניים של שר הפנים את השערורייה שבמסחר שמתנהל בתעודות זהות ובתעודות ישראליות בארץ ובעולם, לצערי.

זה מנוצל לרעה בכל דרך שמסכנת את ביטחון ישראל, מסכנת את זכותם של האזרחים, של הרוב הגדול במדינת ישראל לשקט, שלא יגנבו להם, לא יפרצו להם, לא ישתמשו בתעודות הזהות שלהם, לא ימכרו את הנכסים שלהם, לא יעשו עבירות תנועה בשמם, לא ייקחו משכנתאות בשמם שהם צריכים לשלם. זה לא בתיאוריה. במשטרה יש ערמה, מאות אלפי עבירות כאלה שאנשים עושים ביום-יום וגורמים נזק אדיר למדינה בכל תחום.

 לכן, מול החשש שמא מישהו יסתכל בטביעת האצבע של מישהו לעומת התועלת של מניעה של היכולת להשתמש בזהות שלך ולמכור אותה. חבר הכנסת חנין, הייתי מבקש תעודת זהות שלך, הייתי מחזיר לך אותה תוך רבע שעה עם התמונה שלי על שמך, ואני לא מומחה בזיוף. אני יכול להסתובב אתה בתור דב חנין בכל מקום. אתה חבר כנסת מוכר, אז אולי יכירו אותי שזה לא אתה, אבל אני יכול להסתובב בכל מקום, לעשות כל פעולה בשמך, אתה לא תדע. היום בעולם כולו, כל העולם המערבי עובר לתעודות ביומטריות; כולם בלי יוצא מהכלל מבינים את התועלת.

לכן החששות שלך, הבאנו אותם בחשבון ואני מבטיח לך, אין שום סיבה לחשוש, זה צעד נכון מכל בחינה שהיא, שיקפיץ את ישראל מדרגה אחת קדימה ביכולת שלנו לשמור על גבולות המדינה, לשלוט בגבולותיה, לדעת מי חי בתוכנו ומי לא אמור לחיות פה והוא בלתי רצוי, באמת לזהות את האנשים. אני מקווה שהכנסת תאשר את הצעת החוק ותעביר אותה כאמור לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. 

היו"ר אמנון כהן:

תודה רבה לכבוד שר הפנים, אנחנו עוברים מייד להצבעה על הצעת החוק, הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע. אפשר להצביע.

הצבעה מס' 10

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדה – 18
נגד – 1
נמנעים – אין 
ההצעה להעביר את הצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט–2008, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

היו"ר אמנון כהן:

בעד – 18, אחד נגד, אין נמנעים. אני קובע בזאת שהצעת חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, התשס"ט–2008 התקבלה בקריאה ראשונה והיא תעבור לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית.