לאורך הדרך

הצעת חוק איסור קבלת בטחונות מעובד

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ מיכאל מלכיאור יורם מרציאנו מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה – "בטחונות" – כל בטוחה, בין בכסף ובין בשווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות שיעבוד, משכון או פיקדון, הנמסרת מעובד למעביד להבטחת הישארותו של עובד […]

הצעת חוק אחריות מזמין שירותי קבלן לזכויות העובדים

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ יורם מרציאנו רן כהן מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק אחריות מזמין שירותי קבלן לזכויות העובדים, התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה – "הסכם קיבוצי" – כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-19571, לרבות צו הרחבה והסדר קיבוצי בכתב כמשמעותם בחוק האמור; "יום עבודה" – כמשמעותו בחוק שעות […]

הצעת חוק תעסוקת נכים

12.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין שלי יחימוביץ יורם מרציאנו רן כהן מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק תעסוקת נכים, התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה –"מפקח על תעסוקת נכים" – מפקח שמונה לתפקידו ע"י השר; "נכה" – מי שמלאו לו 18 שנה והוא מוגבל בכושר עבודתו עקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי בשיעור […]

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה תיקון – קיצור שבוע העבודה

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – קיצור שבוע העבודה), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 3 1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-19511 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 במקום "ארבעים וחמש" יבוא "שלושים וחמש". תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי בסעיף קטן […]