לאורך הדרך

הצעת חוק תחבורה ציבורית הפעלה ביום המנוחה השבועי

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק תחבורה ציבורית (הפעלה ביום המנוחה השבועי), התשס"ו-2006 הגדרות 1.בחוק זה – "יום המנוחה השבועי" – פרק זמן אשר מתחיל עם שקיעת החמה ביום שישי ומסתיים עם שקיעת החמה ביום שבת; "קו שירות" – כהגדרתו בפקודת התעבורה1; "שירותי תחבורה ציבורית" – […]

הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה תיקון – קיצור שבוע העבודה

07.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון – קיצור שבוע העבודה), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 3 1. בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-19511 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 3 במקום "ארבעים וחמש" יבוא "שלושים וחמש". תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי בסעיף קטן […]

פיטורי אחיות בריאות הציבור בבתי הספר

05.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

דב חנין (חד"ש): אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברתי חברת הכנסת יחימוביץ ורבותי חברי הכנסת הנכבדים, הנושא שעומד בפנינו הוא נושא מרגיז ומקומם במיוחד. נושא בריאות הציבור הוא נושא מרכזי בכל מערכת בריאות מתקדמת. נושא בריאות הציבור הוא אותו תחום שבו אנחנו מנסים למנוע, אנחנו מנסים להקדים רפואה למחלה או למכה, וזה המקום שזוכה לעדיפות גבוהה […]

הצעת חוק-יסוד: השוויון

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק-יסוד: השוויון עקרונות יסוד 1. זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל. מטרה 2. מטרת חוק-יסוד זה לעגן את עקרון השוויון בין בני אדם ואת […]

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – נזקי שטפונות)

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השש-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין יעקב מרגי משה גפני מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – נזקי שטפונות), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 35 1. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35, בהגדרה "נזק", אחרי "נזק עקיף" יבוא "נזק שטפונות". תיקון סעיף 36 […]

הצעת חוק לתיקון פקודת העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעת חוק לתיקון פקודת העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו 2006 הוספת סעיף 5.(יא) לסעיף 5 לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 (להלן: החוק), יתווסף סעיף קטן (יא): " כל תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים ששמונים אחוזים או יותר מעובדיו זכאים על פי […]

הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה עונשין

הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 22 1. בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-19721, בסעיף 22, במקום "מאסר שלושה חודשים" יבוא "הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-19772". דברי – הסבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה עבודה מקצועית בכל הקשור לאיסוף נתונים על […]

הצעת חוק לביטול ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

הכנסת השבע-עשרה חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעת חוק לביטול ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין, התשס"ו-2006 ביטול ועדת השרים לענייני מנהל אוכלוסין 1. ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין מתבטלת בזאת ולהחלטותיה לא יהיה שום תוקף החל מיום תחילתו של חוק זה. דברי הסבר מטרתה של הצעת חוק זו – לבטל את ועדת השרים לענייני […]

הצעת חוק שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה, התשס"ו-2006 מטרה 1. מטרתו של חוק זה להבטיח הגנה על זכות הסטודנט לשוויון הזדמנויות במוסדות להשכלה גבוהה. הגדרות 2. ארגוני סטודנטים – ארגוני סטודנטים הרשומים כעמותות מכוח חוק העמותות התש"ם –19801; הכנסה ארצית ממוצעת לנפש – […]

הצעת חוק נישואין וגירושין

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק נישואין וגירושין, התשס"ו-2006 נישואין 1.נישואין בישראל יערכו באחד משני טקסים אלה לפי בחירתם של בני הזוג הנישאים; בטקס דתי על פי הדין האישי החל על בני הזוג הנישאים; בטקס אזרחי אשר יערוך שופט או רשם בית משפט לענייני משפחה, ששר […]