לאורך הדרך

הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – נזקי שטפונות)

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השש-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין יעקב מרגי משה גפני מוחמד ברכה חנא סוייד הצעת חוק מס רכוש וקרן פיצויים (תיקון – נזקי שטפונות), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 35 1. בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961[1] (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 35, בהגדרה "נזק", אחרי "נזק עקיף" יבוא "נזק שטפונות". תיקון סעיף 36 […]

הצעת חוק לתיקון פקודת העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים

02.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעת חוק לתיקון פקודת העירייה ומסי הממשלה (פיטורין) (תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו 2006 הוספת סעיף 5.(יא) לסעיף 5 לפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938 (להלן: החוק), יתווסף סעיף קטן (יא): " כל תאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים ששמונים אחוזים או יותר מעובדיו זכאים על פי […]

הצעת חוק לעידוד השקעות הון תיקון – שמירה על איכות הסביבה

01.07.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, ירוק

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מיכאל מלכיאור יורי שטרן מיכאל נודלמן עמירה דותן משה גפני אברהים צרצור חנא סוייד מוחמד ברכה זאב אלקין הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון – שמירה על איכות הסביבה), התשס"ו- 2006 תיקון סעיף 9 1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-19591, בסעיף 9(א), אחרי פסקה (6) יבוא: […]

הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה עונשין

הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 22 1. בפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-19721, בסעיף 22, במקום "מאסר שלושה חודשים" יבוא "הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז-19772". דברי – הסבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עושה עבודה מקצועית בכל הקשור לאיסוף נתונים על […]

הצעת חוק לביטול ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה, כללי

הכנסת השבע-עשרה חוק של חברי הכנסת: דב חנין הצעת חוק לביטול ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין, התשס"ו-2006 ביטול ועדת השרים לענייני מנהל אוכלוסין 1. ועדת שרים לענייני מנהל אוכלוסין מתבטלת בזאת ולהחלטותיה לא יהיה שום תוקף החל מיום תחילתו של חוק זה. דברי הסבר מטרתה של הצעת חוק זו – לבטל את ועדת השרים לענייני […]

הצעת חוק יסוד: הכנסת תיקון – מניעת השתתפות רשימה המסיתה להעברה או לגירוש של בני מיעוט לאומי מתוך שטח ריבונותה של מדינת ישראל

הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון – מניעת השתתפות רשימה המסיתה להעברה או לגירוש של בני מיעוט לאומי מתוך שטח ריבונותה של מדינת ישראל), התשס"ו-2006 תיקון סעיף 7א 1. בחוק יסוד: הכנסת, בסעיף 7א, בפסקה (3), אחרי המילה "לגזענות" יבוא "ולהעברה או לגירוש של בני […]

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר – ביטול הפרטות

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין רן כהן דוד אזולאי חנא סוייד ואסל טאהא מוחמד ברכה חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (ביטול הפרטות), התשס"ו 2006 ביטול פרק ג'2 פרק ג'2 בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 (להלן – הפקודה) – בטל. בסעיף 132 לפקודה, פסקה (16ב) – בטלה. התוספת השלישית לפקודה – […]

הצעת חוק-יסוד: תיקון – סייגים לחופש העיסוק

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק-יסוד: חופש העיסוק (תיקון – סייגים לחופש העיסוק) התשס"ו-2006 הוספת סעיף 4 (א)1. בחוק-יסוד: חופש העיסוק1, אחרי סעיף 4, יבוא: "סייגים לחופש עיסוק 4א. על אף האמור בסעיף (4), לא תשמר זכות יסוד על פי חוק זה למונופול או לקרטל אם […]

הצעת חוק שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק שוויון הזדמנויות בהשכלה הגבוהה, התשס"ו-2006 מטרה 1. מטרתו של חוק זה להבטיח הגנה על זכות הסטודנט לשוויון הזדמנויות במוסדות להשכלה גבוהה. הגדרות 2. ארגוני סטודנטים – ארגוני סטודנטים הרשומים כעמותות מכוח חוק העמותות התש"ם –19801; הכנסה ארצית ממוצעת לנפש – […]

הצעת חוק נישואין וגירושין

28.06.06 קטגוריית: חברה וכלכלה

הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת: דב חנין מוחמד ברכה חנא סויד הצעת חוק נישואין וגירושין, התשס"ו-2006 נישואין 1.נישואין בישראל יערכו באחד משני טקסים אלה לפי בחירתם של בני הזוג הנישאים; בטקס דתי על פי הדין האישי החל על בני הזוג הנישאים; בטקס אזרחי אשר יערוך שופט או רשם בית משפט לענייני משפחה, ששר […]